Private, halvprivate og offentlige rum

Man kan opdele boligområder i private, halvprivate, halvoffentlige og offentlige rum. Opdelingen har en betydning for beboernes ansvarsfølelse.

Når man opdeler områderne i forskellige zoner, har det en betydning for, hvordan beboere og gæster opfatter områderne. Beboerne føler mere ansvar og personer udefra kan mærke, hvornår de træder ind på mere privat område.

Ejerskabsfølelsen styrkes, hvis borgerne er med til at bestemme områdets brug og identitet, hvor de har mulighed for det. Markante kendetegn som fx farver, kunst og forskel i byggestil, kan bidrage til, at beboerne føler et større tilhørsforhold.

Tydelige overgange

Grænserne mellem de forskellige områder kan gøres tydelige ved reelle eller symbolske barrierer som fx forskellige former for gangbelægning, farveskift i belægning, lave hække, blomsterbede o.l.

Hvis der laves nye veje og stier gennem et område, er det vigtigt også at etablere klare halvprivate og halvoffentlige zoner omkring boligerne, så man kan se, hvem der hører til hvor. Det kan et vejforløb hjælpe med, fordi en vej og et fortov markerer klare grænser. Hvis det er svært at komme til eller fra et sted uset, kan det bl.a. begrænse muligheden for at lave indbrud og tyveri. 

Forhaver i boligbyggeri

Forhaverne markerer, at det er et halvprivat område.

Kunst i boligområde

Kunst og markante overgange giver et område identitet.

Muligheder for aktivitet og indflydelse

Hvis det er uklart, om græsplænerne er privat eller offentligt område, er der ofte kun få beboere, som bruger områderne. De har ikke tilknytning til arealerne og kan opleve området invaderet af udefrakommende. Med enkle markeringer af private, halvprivate og offentlige zoner kan man let gøre det tydeligt, hvem der hører til hvor.

Uderum og fællesarealer kan brydes ned, så de bliver overskuelige. På denne måde kan små fællesskaber indtage uderummet med forhaver, grillpladser eller hønsehold. Når den store græsplæne nedbrydes til mindre private eller halvprivate områder, kan det give større ejerskab, bedre naboskab og natulige afgrænsninger af de forskellige zoner mellem husene. 

Stor græsplæne, ingen bruger

Store anonyme fællesarealer bliver sjældent brugt.

Forhaver i ved almene boliger

Beboerne føler større ejerskab til private eller halvprivate områder.

Materialer

Hans Peter de Place
Hans Peter de Place
Specialkonsulent

Kilder

Gads forlag, red. Niels Bjørn: Arkitektur der forandrer – fra ghetto til velfungerende byområde 

Jan Gehl: Byer for mennesker 

Jan Gehl: Livet mellem husene