Undervisningsmateriale om ulovlig billeddeling

Det Kriminalpræventive Råd (DKR) har udarbejdet undervisningsfilm og tilhørende undervisningsmateriale, der skal bidrage til at forebygge videredeling af intime billeder eller videoer, der er delt uden samtykke.

Unge bruger en stor del af deres liv på nettet, og det er her en central del af deres sociale liv udspiller sig. De streamer, gamer, og sender billeder og videoer – desværre også intime billeder eller videoer, der er delt uden samtykke. DKR har derfor udviklet undervisningsmateriale, der skal forebygge ulovlig billeddeling blandt unge i 9. og 10. klasse og på ungdomsuddannelserne.

Hovedfokus i materialet er på de unge, der får tilsendt eller vist intimt materiale, som personen på billedet eller i videoen ikke har givet lov til. Disse unge står som tredjeparter mellem personen der deler, og personen der bliver delt, og har på den måde mulighed for at handle og stoppe at billederne eller videoerne bliver delt yderligere.

Materialet skal skabe drøftelser og refleksioner blandt de unge om rollen som tredjepart, de handlemuligheder de har og den store forskel, de kan gøre.

De enkelte cases er inspireret af virkelige hændelser fortalt af unge skuespillere.

Anvendelse
Materialet kan fx anvendes i fag som dansk, samfundsfag, valgfaget medier og emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Det kan også anvendes i forbindelse med Uge Sex.

Målgruppe
Målgruppen for materialet er 9. og 10. klasse samt ungdomsuddannelser. Vi anbefaler, at der afsættes to lektioner (1,5 time) til at se filmen, gruppearbejde og fælles drøftelse.

Undervisningsmaterialet består af:

  • En video (4 min), hvor vi møder fem unge (skuespillere), der alle har forskellige oplevelser med ulovlig billeddeling. Fælles for dem er, at de har modtaget eller har været med til at dele andres intime billeder/videoer uden samtykke.
  • Fem casevideoer, hvor de samme unge uddyber konkrete episoder og deres overvejelser i forbindelse med dem. 
  • Materiale til lærerne med inspiration og forslag til et undervisningsforløb.
  • Materiale til udprint med spørgsmål til gruppearbejde.
Forebyggelse af ulovlig billeddeling - supplerende materiale til undervisningsmaterialet 'Et splitsekund'

Supplerende materiale

Et splitsekund

Filmen sætter fokus på nogle af de forhold, som kan være med til at drive videredelingen af intime billeder eller videoer, fx nysgerrighed og sladder, socialt pres eller fejlagtige forestillinger om, at videredeling er ’noget man bare gør for sjov’.

Et splitsekund - cases

Om nysgerrighed og bekymring
Casen kan anvendes til at drøfte, at selvom der kan være forskellige motiver for at efterspørge eller dele et nøgenbillede uden samtykke, er det aldrig i orden.

Om sladder og victimblaming 
Casen kan anvendes til at drøfte om sladder og fordømmelse af offeret uretmæssigt bliver brugt til at retfærdiggøre, at et nøgenbillede bliver videredelt uden samtykke. Fx med begrundelsen ’hun er selv ude om det’.

Om at spille med og opmuntre, selvom man synes det er forkert
Casen kan anvendes til at gøre op med forestillingen om, at drenge altid er interesseret i at se og modtage nøgenbilleder.

Om sociale forventninger i nogle vennegrupper
Casen kan anvendes til at drøfte og gøre op med de forventninger, der kan være i nogle vennegrupper om, at man er forpligtiget til at videredele nøgenbilleder til sine venner, hvis man modtager et.

Om at delingen kan ses som mindre alvorlig, når det er en dreng
Casen kan anvendes til at drøfte, om der er forskellige opfattelser af, hvor alvorligt det er at få delt et nøgenbillede uden samtykke, hvis man er hhv. dreng og pige. 

Hvis du har en konkret sag

Hvis du som underviser, elev eller forælder har brug for råd og vejledning – fx til at håndtere en konkret sag – kan du ringe eller henvise til Red Barnets SletDet-rådgivning. Rådgivningen har åben alle hverdage. Telefonnummeret er: 2927 0101. Det er også muligt at indsende en skriftlig henvendelse til SletDet-rådgivningen: Skriv til os - SletDet Rådgivningen (redbarnet.dk).

Du kan også henvise de unge til Cyberhus.dk, hvor de bl.a. kan få SMS-rådgivning.

Sarah Løvschall Jørgensen
Sarah Løvschall Jørgensen

Fem gode råd

  • Send eller del aldrig krænkende billeder uden samtykke
  • Slet krænkende billeder
  • Stop spredning
  • Sig det!
  • Søg rådgivning
Paragraf

Det er strafbart

Blufærdigheds-
krænkelse

§ 232
Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.

Personer under 18 år

§235 
Den, som udbreder seksuelt materiale såsom fotografier, film, andre visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med seksuelt materiale såsom fotografier eller film eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af seksuelt materiale af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende samtykker i besiddelsen.

Krænkelse af privatliv

§ 264 d 
Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Stk. 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.

Kilde: Retsinformation