Fakta om voldtægt

Politiet modtog 2.360 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2021. Det anslås dog, at mange flere voldtægter finder sted, da mange voldtægter aldrig anmeldes.

Mørketallet for voldtægt er stort, da mange overgreb aldrig bliver anmeldt. Mørketallet er den kriminalitet, politiet aldrig får kendskab til, og derfor ved politiet ikke noget om offer, gerningsperson eller deres relation til hinanden i voldtægterne under mørketallet.

Aktuelle tal

 • Gennemsnitligt er 11.800 kvinder årligt blevet udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg i perioden 2018-2020
 • 49 % af overgrebene er fuldbyrdet tvangssamleje
 • 67 % af voldtægterne eller forsøg på det er sket i et privat hjem
 • I 2021 modtog politiet 2.360 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg. 225 af anmeldelserne handlede om overgreb på børn under 12 år
 • I 2020 faldt der 376 domme for voldtægt. Heraf var de 118 domme vedr. børn under 12 år
 • 6 % af den danske befolkning – både mænd og kvinder – har på et tidspunkt i løbet af deres liv været udsat for tvungen sex
 • 4 % af den danske befolkning – både mænd og kvinder – har på et tidspunkt i løbet af deres liv været udsat for forsøg på tvungen sex
 • I et livstidsperspektiv er ca. 16% af ofrene mænd mens 84% af ofrene er kvinder

Forholdet mellem offer og gerningsperson

Mange forbinder voldtægt med et overgreb begået af en ukendt gerningsperson. I perioden 2008-2020, er det dog kun i knap hvert tredje tilfælde, hvor en kvinde har været udsat for voldtægt, at gerningspersonen er en ukendt person. De senere år har andelen af ukendte gerningspersoner været faldende. I perioden 2018-2020, var det kun i hvert femte tilfælde, at gerningspersonen var ukendt for offeret. 

I størstedelen af overgrebene kender offer og gerningsperson således hinanden, enten som nuværende eller tidligere partner, ven/bekendt eller familiemedlem.

Der er en tydelig sammenhæng mellem, om offeret og gerningspersonen kender hinanden i forvejen, og om man anmelder overgrebet til politiet. Flere anmelder overgrebet, hvis gerningspersonen er en, de ikke kender, end hvis gerningspersonen er en, de kender.

Kilde: Offerundersøgelserne 2005-2020

Ofrene

I en undersøgelse om tvangssamleje i et livstidsperspektiv er det anslået, at størstedelen af ofrene er kvinder (84 pct.) og en mindre del udgør mænd (16 pct.).

 • I størstedelen af tilfældene var ofrene ikke påvirket af alkohol eller andet, da de blev udsat for tvangssamlejet eller forsøg på det.
 • I godt halvdelen af tilfældene fik ofrene synlige skader og mærker.
 • Langt størstedelen af ofrene vurderer, at overgrebet var meget eller ret alvorligt.

Unge kvinder er mest udsat

Aldersfordeling blandt kvindelige ofre for voldtægt eller voldtægtsforsøg.

Gerningssted

Da mange overgreb bliver begået af en person, som offeret kender i forvejen, især en partner eller ven, er det ikke overraskende, at de fleste overgreb enten sker i offerets eller gerningspersonens hjem.

I alt anslås det, at godt to ud af tre af alle tvangssamlejer finder sted i private hjem. 

Knap hver sjette overgreb er foregået udendørs på et offentligt tilgængeligt sted som en gade eller en park.

Konsekvenser af voldtægt

At blive udsat for voldtægt kan have store konsekvenser for offeret. Man ved, at der er en højere risiko for at opleve et seksuelt overgreb igen, hvis man allerede har oplevet et. Derudover er der psykiske konsekvenser forbundet med seksuelle overgreb.

De mest udbredte konsekvenser blandt teenagere er:

 • Det har påvirket deres forhold til sex
 • De har skammet sig og været flove
 • De har haft sværere ved at stole på andre
 • De har følt sig beskidte
 • Det er gået ud over deres selvværd. 

De fleste overgreb har konsekvenser for ofrene. Derfor skal vi forebygge overgreb så tidligt som muligt.

Hvordan måles omfanget af voldtægter?

Anmeldelsestallet er en måde at måle omfanget af voldtægter på, men da mange voldtægter ikke anmeldes, er anmeldelsesstatistikken en mangelfuld kilde. Når anmeldelsestallene for voldtægt stiger eller falder over tid, er det ikke nødvendigvis fordi det reelle antal voldtægter stiger eller falder. Ændringerne kan også skyldes, at ofrene er blevet enten ’bedre’ eller ’dårligere’ til at anmelde forbrydelsen. 

For at få et bedre indblik i omfanget af seksuelle overgreb, har man i en offerundersøgelse spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne mellem 16 og 74 år, om de har været udsat for forskellige former for kriminalitet. I offerundersøgelser er det offerets egen vurdering af, hvad han eller hun har været udsat for, der måles, hvilket ikke nødvendigvis matcher straffelovens 1:1.

I de nyeste undersøgelser spørger man til udsathed for voldtægt på denne måde: "Har du inden for de seneste 5 år været udsat for voldtægt eller forsøg herpå, altså at en person ved brug af vold, eller trusler om vold, har forsøgt at tvinge dig til eller rent faktisk har tvunget dig til samleje?" Fra 2021 er spørgsmålet ændret, så det nu lyder således: "Har du inden for de seneste 5 år været udsat for voldtægt eller forsøg herpå, dvs. at en person har haft eller har forsøgt at have samleje med dig, uden at du samtykkede heri?"

En anden undersøgelse viser omfanget af tvangssamleje i et livstidsperspektiv, hvilket vil sige, at undersøgelsens deltagere svarer på om de nogensinde i deres liv har været udsat for et overgreb. Det betyder, at en svarperson godt kan være 65 år ved svarafgivelse, men har oplevet overgrebet som 14-årig. 

Anmeldelse m.m.

Du kan få mere rådgivning om anmeldelse, lægeundersøgelse og afhøring mv. på anklagemyndighedens hjemmeside.

Logo for podcasten Forebyg Forbrydelsen!

Podcast om voldtægtsmyter blandt unge

En rapport fra Aarhus Universitet viser, at der blandt unge florerer alvorlige voldtægtsmyter. I dette afsnit taler vi om, hvorfor mytepunktering er et vigtigt redskab til at forebygge voldtægter.

Lyt til afsnittet om voldtægtsmyter blandt unge i din podcast app:

Google
Spotify
Apple

Ændring i tallene

Offerundersøgelserne estimerer nu antallet af udsatte for voldtægt på baggrund af et gennemsnit fra de tre seneste år. Det giver et mere aktuelt tal, end ved – som tidligere – at estimere på baggrund af samtlige år, hvor der er blevet spurgt. Til gengæld bliver den statistiske usikkerhed lidt større.

Med den statistiske usikkerhed er estimatet for antallet af ofre mellem 9.300 og 14.000. 

Materialer

Jonas Mannov
Jonas Mannov
Analytiker

Kilder

Marie Heinskou m.fl. 2017: Seksuelle krænkelser

Offerundersøgelserne 2005-2020

Danmarks Statistik.