Undervisningsmateriale om unge muldyr

Undervisningsmaterialet skal understøtte en dialog med de unge om hvidvask af penge og rollen som muldyr. Målet er, at forebygge at de unge – enten vidende eller uvidende – ender som muldyr for kriminelle. Materialet er målrettet unge i grundskolens udskolingsklasser, ungdomsuddannelser og efterskoler.

Sider fra undervisningsmateriale om muldyr

Undervisningsmateriale

Unge er i dag vant til hurtige pengeoverførsler, som kan klares over mobilen. Både når de betaler i butikker eller låner penge af hinanden. Derfor kan det være vanskeligt for dem at gennemskue, hvornår en digital pengeoverførsel er ulovlig. Samtidig kan det være fristende at sige ja til at tjene hurtige penge, hvis man tilbydes en belønning for at foretage en overførsel.

Kender ikke konsekvenserne 

Mange unge kan ikke gennemskue de konsekvenser, det kan få, hvis de enten vidende eller uvidende hjælper med at hvidvaske penge, der stammer fra kriminalitet. Det kan både være gennem pengeoverførsler mellem forskellige konti og ved kontanthævninger i hæveautomater. Det er vigtigt, at de unge kender lovgivningen og konsekvenserne på området, så de ikke bliver muldyr og risikere at få en plet på straffeattesten. 

Lær at spotte rekrutteringssituationer 

Hovedfokus i undervisningsmaterialet er at præsentere de unge for forskellige typer af situationer, hvor unge rekrutteres som muldyr. Muldyrene bliver enten rekrutteret direkte af bagmændene eller af andre muldyr. Formålet med materialet er således at få de unge til at genkende rekrutteringssituationerne og gøre dem opmærksomme på, hvilke konsekvenser muldyraktivitet kan have – både for dem selv og andre. På den måde kan vi hjælpe de unge til at træffe det rigtige valg, hvis de står i en situation, hvor nogle forsøger at hverve dem som muldyr.  

Materialet skal således skabe drøftelser og refleksioner blandt de unge og gøre dem i stand til at sige fra, hvis de selv havner i situationer, hvor nogen forsøger at rekruttere dem som muldyr.  

Minidokumentaren med Louis er baseret på en virkelig hændelse. I dokumentaren beskriver han, hvordan han uforvarende kom til at hjælpe med at hvidvaskede penge, der var blevet stjålet fra en anden.  

 

Målgruppe

Målgruppen for materialet er elever udskoling i grundskolerne samt ungdomsuddannelser og efterskoler. Vi anbefaler, at der i alt afsættes en lektion til at se minidokumentaren, gruppedrøftelser og en afsluttende fælles drøftelse i klassen. 

Anvendelse 

Materialet kan fx anvendes i fag som samfundsfag eller i forbindelse med klassens deltagelse i den årlige Pengeuge. Det kan også anvendes i klasser, hvor SSP eller en lærer vurderer, at der er behov for at tale om emnet blandt eleverne. 

Kun 1 ud af 10 unge kender begrebet muldyr

En undersøgelse som Epinion har lavt på vegne af Finans Danmark i 2022 viser, at kun 1 ud af 10 unge under 30 år kender til begrebet muldyr.

Når de unge i undersøgelsen præsenteres for, hvad et muldyr er, er det kun 3 ud af 10 unge under 30 år, der ved, at muldyr reelt medvirker til hvidvask af penge og i nogle tilfælde terrorfinansiering. Og ca. halvdelen af de samme unge under 30 år ved, at man som muldyr begår en kriminel handling, der kan straffes med bøde eller fængsel.

Hvor udbredt er muldyrsvindel? 

Ifølge opgørelser fra Det Nationale Center for IT-Kriminalitet (NCIK), blev der i 2022 sigtet 1.494 personer for hvidvask. I 2021 var tallet 766 personer. 

Muldyrsvindel formodes desuden at være mere udbredt. Finans Danmark har registreret, at der i 2021 var netbankssvindel i Danmark for 61 millioner kroner. I sager om netbankssvindel ses det ofte, at de kriminelle bruger muldyr til at hvidvaske og sløre de digitale spor.

Antal sigtede personer for hvidvask i 2021 og 2022

Minidokumentar med Louis, der blot ville hjælpe, men kom til at agere muldyr

Tania Schimmel
Tania Schimmel
Forebyggelseschef
Senest opdateret 11-01-2023

Det er strafbart!

Som muldyr medvirker man til alvorlig økonomisk kriminalitet og udover en bødestraf og/eller fængsel, risikerer man desuden at få en plet på straffeattesten. 

§ 290
For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse, medmindre forholdet er omfattet af § 290 a.

§ 290 a
For hvidvask straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der konverterer eller overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 8 år, når hvidvasken er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Har du en konkret sag? 

Hvis du som underviser har brug for yderligere råd og vejledning – fx til at håndtere en konkret sag, har politiet lavet vejledningen: Kender du et muldyr? 

Forsiden af pjecen 'Kender du et muldyr?'