Fakta om tv-overvågning

Om tv-overvågning har en forebyggende effekt afhænger af de steder, der overvåges, og af typen af kriminalitet.

I nogle tilfælde kan tv-overvågning være med til at forebygge kriminalitet. Generelt gælder det dog, at mennesker omkring os giver en langt større tryghed end overvågningskameraer. Efter DKR’s opfattelse kan tv-overvågning derfor ikke erstatte den naturlige overvågning fra folk, der færdes i et område, og fra vagter og kontrollører med særlige opgaver.

Tv-overvågning har størst forebyggende effekt:

  • Over for kriminalitet, der er planlagt, fremfor impulsiv kriminalitet
  • På berigelseskriminalitet, som fx biltyverier, tyveri fra biler og hærværk mod biler
  • Når det benyttes sammen med andre metoder til at forebygge kriminalitet
  • Hvis man tydeligt gør opmærksom på, at der er overvågning. De personer, der er ved at begå kriminalitet, skal være klar over, at der er overvågningskameraer på stedet.

Derimod er tv-overvågning ikke så effektivt, hvis man ønsker at forhindre vold eller anden personfarlig kriminalitet, der mange gange sker i affekt. Tv-overvågning virker altså kun præventivt nogle steder, over for nogle personer og nogle typer kriminelle handlinger.

Tv-overvågningsloven

Loven om tv-overvågning indeholder regler for, hvornår privatpersoner og virksomheder må tv-overvåge. Derudover indeholder loven specifikke regler om videregivelse af personoplysninger fra tv-overvågning.

Som udgangspunkt må private (enkeltpersoner, virksomheder, foreninger m.v.) ikke overvåge områder, hvor folk almindeligvis færdes.

Der er dog en række tilfælde, hvor tv-overvågning er tilladt af sikkerhedsmæssige og kriminalpræventive hensyn:

  • I og omkring tankstationer, pengeautomater, pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder, butikker, m.fl.
  • Tv-overvågning af privatpersoners egne indgange og facader, hvis billeder og lyd ikke optages
  • Boligorganisationer, ejere af idrætsanlæg, m.fl. kan med politiets tilladelse tv-overvåge visse områder, der benyttes til almindelig færdsel.

Du kan læse generelt om tv-overvågningsloven på Datatilsynets hjemmeside

I særlige tilfælde må erhvervsdrivende videregive billed- og lydoptagelser af gerningspersoner optaget med tv-overvågning internt i organisationen eller til andre erhvervsdrivende, hvis dette sker for at forebygge kriminalitet. Dvs. at videregivelsen af tv-overvågningen kun må ske, hvis det kan bidrage til at beskytte de erhvervsdrivende, deres ansatte og værdier mod kriminelle aktiviteter. En række forudsætninger skal være opfyldt før at det er tilladt at dele billed- og lydoptagelser mellem erhvervsdrivende.

Du kan læse specifikt om deling af tv-overvågning mellem erhvervsdrivende i lovgivningen.    

Databeskyttelsesloven

Tv-overvågningsloven regulerer ikke, hvor og hvornår offentlige myndigheder må opsætte tv-overvågning. Offentlige myndigheders brug af tv-overvågning er reguleret af databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens regler.

Databeskyttelsesloven beskriver bl.a. reglerne for, hvordan man skal behandle personoplysninger og billeder i forbindelse med tv-overvågning. Reglerne gælder både for private, offentlige myndigheder og virksomheder.

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven på Datatilsynets hjemmeside.  

Skiltning

Privatpersoner, private virksomheder og offentlige myndigheder, der tv-overvåger steder, lokaler eller arbejdspladser med almindelig adgang, skal ved skiltning eller på en anden tydelig måde fortælle, at der er overvågning.

Tilladelse til tv-overvågning

Hvis du som privatperson vil opsætte tv-overvågning af et offentligt sted, hvor folk færdes, så skal du have politiets tilladelse.

Politiet giver i visse tilfælde tilladelse til tv-overvågning, hvis overvågningen har et kriminalitetsforebyggende formål. Politiet kan fx give tilladelse til:

  • Almene boligorganisationer
  • Private idrætsanlæg
  • Andre organisationer og foreninger

 En tilladelse til tv-overvågning gives for en bestemt periode på højst fem år ad gangen.

Overtrædelse af loven

Hvis du mener, at der er sket en overtrædelse af tv-overvågningsloven, skal du henvende dig til politiet.

Garager i et boligområde
Nogle steder, fx på parkeringspladser, kan tv-overvågning være med til at holde kriminaliteten nede.

Materialer

Det må du

Du må gerne opsætte overvågning af din indgang, facade, indhegning eller lignende så længe du ikke optager billederne på film.

TV-overvågningsloven 2007

Hans Peter de Place
Hans Peter de Place
Specialkonsulent

Kilder

Datatilsynet

Politi.dk