Forebyggelse i kommunerne

Kommunerne kan få indsigt i lovende og forskningsbaserede metoder gennem en række opsamlingsmaterialer fra DKR´s workshops om forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Opsamlingerne kan bruges som videns- og erfaringskatalog til inspiration for det forebyggende arbejde og styrke kommunens grundlag for at træffe beslutninger om og prioritere kriminalpræventive indsatser lokalt.

Materialerne belyser forskellige indgangsvinkler til at forstå omstændighederne omkring de unge, som er i særlig risiko for at begå kriminalitet. De indeholder forslag til tilgange, der virker lovende i det forebyggende arbejde. De varierende indgangsvinkler og indsatser skal forstås i et helhedsperspektiv og ses i samspil.

Temaerne supplerer hinanden i forhold til at forstå og arbejde med forebyggelse af ungdomskriminalitet fra alle sider.

Opsamlingsmaterialerne

Herre i eget liv - om at styrke de unges kompetencer

Færdig(heder) med hash – om at begrænse unges hashforbrug og –misbrug

Tilbage på skolebænken – om udsatte unges trivsel og tilknytning til skolen

Genskab balancen – om genoprettende processer

Når viden forstyrrer os – om at omsætte og anvende viden

The missing link? – om mentorer som social støtte og brobygger

Forældre som medspillere – om forældreinddragende tiltag

For real? – om unges adfærd på de sociale medier 

Fra udsathed til helhed – om forebyggelse i forsømte boligområder.

Stor tilslutning til workshoprækken

I 2015-2016 blev de syv første workshopdage afviklet i samarbejde med TrygFonden. Her deltog 40-56 kommuner. 74 kommuner har været med i de sidste to workshops i 2017. 

Nogle gange er input på workshopdagene også en bekræftelse af, at det spor, vi er på vej i, er den rigtige retning, og så er der nogle småjusteringer, man kan lave. 

Workshopdeltager

 

Materialer

Henriette Andréa Nobili
Henriette Andréa Nobili
Chefkonsulent