Resursebaseret tilgang

Når man planlægger sine indsatser, kan man have en problemorienteret eller en ressourcebaseret tilgang til opgaven.

I den problemorienterede tilgang fokuserer man på, hvilke problemer der skal løses. I den ressourcebaserede tilgang vurderer man, hvilke ressourcer et område eller en person er i besiddelse af, og som man ønsker at fremme. 

En ressourcebaseret tilgang til forebyggelse tager udgangspunkt i det enkelte menneskes egne ressourcer, en gruppes ressourcer, et lokalområdes ressourcer eller et boligområdes ressourcer. 

Der er arbejdet en del med denne tilgang indenfor det sociale område i forhold til udsatte forældre børn, fx i empowerment-forståelsen, i forældrerådslagning og netværksarbejde, i konflikthåndtering og mæglingstankegangen.

Udvikling af boligområder

Et eksempel på at arbejde ressourcebaseret findes i Vejle Kommune, som siden siden 2005 har arbejdet med ABCD (Asset Based Community Development). Udgangspunktet har været udvikling af boligområder, men modellen har potentiale inden for flere områder, hvor man arbejder styrkebaseret, både i områder med problemer og i ressourcestærke områder, der ønsker at udvikle sig.

Samarbejdet om og med børn, unge og familier

Et andet eksempel er Signs of Safety, SoS, som man bl.a. arbejder med i Socialforvaltningen i København. SoS er en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang med fokus på familiens egne kompetencer og ideer til løsninger. Tilgangen er med til at se det positive og pege på, hvordan der kan handles, så en balanceret vurdering af såvel risiko- og beskyttende faktorer sikres. Samtidig skaber kommune, barn og forældre et fælles sprog og bliver enige om, hvad der skrives ned i de skemaer, der arbejdes med. På den måde etableres et godt overblik. 

Erfaringerne viser, at SoS kan bruges i både komplekse og enkle sager, og at det kræver en kulturforandring at skifte fra en problem- til et en ressourcefokuseret tilgang. 

Materialer

Flemming Wridt Jensen
Flemming Wridt Jensen
Videnskonsulent

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.