Møde mellem formænd

Den 2. marts 2020 mødtes DKR’s formand Erik Christensen med udvalgsformændene for at understøtte dialogen på tværs af rådet. Mødet er en fast del af DKR’s årshjul.

Når mødet holdes fast en gang om året, kan det være med til at skabe et stærkere netværk på tværs af udvalgene. Der er desuden god mulighed for at udveksle idéer og afstemme forventninger, også i forhold til årets aktiviteter i DKR.

Dagsordenen for 2020-mødet indeholdt disse hovedpunkter:

 • Fælles drøftelse – hvordan forebygger vi kriminalitet sammen. Styrker og potentialer i et godt medlemssamarbejde
 • Årets aktiviteter i DKR: Temamøder, større projekter og aktiviteter i udvalgene
 • Udvalgenes rolle og samarbejdet i DKR’s organisation.

Drøftelserne havde i høj grad fokus på gensidige forventninger til samarbejdet og herunder, hvordan udvalgene bliver mere integrerede i DKR’s organisation.

Strategien skal understøttes

Det blev foreslået, at udvalgene i højere grad arbejder med praksisbaserede opgaver, som byder ind i DKR’s overordnede strategi, og dermed understøtter et fælles mål. Der blev også peget på, at FU og sekretariatet i højere grad kan bruge udvalgenes viden og kompetencer. 

Udvalgene arbejder meget forskelligt og har derfor forskellige behov. F.eks. efterspørger et af udvalgene en højere grad af forankring af sekretariatets opgaver i udvalgene. Et andet udvalg finder det nuværende samarbejde med løbende inddragelse og sparring passende og mere hensigtsmæssigt.

Der var dog bred enighed om, at der gerne må ske øget inddragelse og mere information om projekter og aktiviteter. Det kan ske via udvalgsformanden, som skal formidle den relevante viden videre til udvalgene.

Formanden anerkendte, at der er forskellige holdninger og behov på tværs af de fire udvalg, og han tilkendegav, at han vil arbejde på at sikre et fælles sprog i DKR, som kan sikre gensidig forventningsafstemning og forståelse af forskellige synspunkter.

Bedre orientering

Der er generelt tilfredshed med sekretariatets bistand til udvalgenes arbejde. Udvalgene ønsker at bliver tættere orienteret om sekretariatets større opgaver, så de kan være med til at kvalificere DKR’s store projekter i det omfang, der er tid og mulighed.

Der blev også efterspurgt en tættere dialog med FU og et bedre overblik over forretningsudvalgets beslutningsprocesser.

Aftaler fra mødet

 • Formanden og udvalgsformænd/næstformænd mødes en gang årligt
 • Formanden deltager på udvalgsmøder i 1. kvartal hvert år
 • Sekretariatet undersøger muligheden for at holde et årligt møde mellem FU og udvalgsmedlemmerne
 • Referater fra FU gøres tilgængelige for medlemmerne
 • Sekretariatet inddrager udvalgene mere i større projekter
 • Sekretariatet orienterer i højere grad medlemmerne om, hvilke større opgaver vi arbejder med
 • FU og sekretariatet drøfter nye måder at afholde plenarforsamlingsmødet på
 • Formændene har et fint løbende samarbejde, og sekretariatet behøver ikke facilitere mere samarbejde, end hvad der er nu
 • Udvalgsformændene kan altid henvende sig til Erik, hvis de har idéer m.v.