Formandens klumme

Af Erik Christensen, formand for DKR

- Vi mødes, når krisen er på retur

En af de ting, jeg har set frem til som ny formand for DKR, er at mødes med udvalgene. Lige nu er det desværre sat i bero, men det er stadig en hovedprioritet for mig at opbygge en tæt kontakt til DKR’s medlemskreds så snart Corona krisen er ovre.

I starten af marts, før verden gik i stå, mødtes jeg med formændene for DKR’s fire udvalg. Det blev til en god drøftelse af, hvordan vi i DKR kan blive bedre til at skabe netværk, udveksle ideer og afstemme forventninger– og ikke mindst hvordan vi i ledelsen og sekretariatet i højere grad kan bruge jeres viden og kompetencer

Efter konstruktive drøftelser på mødet blev der bl.a. aftalt følgende:

  • Formanden og udvalgsformænd/næstformænd mødes en gang årligt
  • Formanden deltager i udvalgsmøderne i 1. kvartal hvert år
  • Der lægges op til at undersøge muligheden for at holde et årligt møde mellem FU og udvalgsmedlemmerne
  • Referater fra FU gøres tilgængelige for medlemmerne
  • Sekretariatet inddrager udvalgene mere i større projekter

Med få udvalgsmøder i løbet af året er timingen en udfordring. Det til trods må vi finde måder at inddrage og orientere om projekterne på. Udvalgsmændene kan her blive et aktivt bindeled mellem sekretariatet og udvalgsmedlemmerne.

Vi skal binde DKR tættere sammen

Det er vigtigt for mig, at medlemmerne føler sig som en integreret del af DKR, og vi har sat initiativer i gang, som skal give jer et større indblik i DKR’s arbejde og organisatoriske forhold. Nyhedsbrevet er et af initiativerne. Jeg er sikker på, at vores arbejde med at styrke medlemskommunikationen vil have flere gevinster:

  • Det bliver tydeligere, hvilke roller, vi hver især har i DKR’s arbejde
  • I kan bedre byde ind med jeres viden og kompetencer og kvalificere de opgaver, DKR arbejder med
  • Udvalgenes drøftelser og projekter vil i højere grad afspejle DKR’s overordnede strategi, så vi sikrer en sammenhæng.

Jeg er sikker på, at vi går en tid i møde, hvor DKR bindes tættere sammen, og hvor vi kan skabe synergi mellem DKR’s opgaver og det, der er vigtigt for jer som medlemsorganisationer.

Jeg glæder mig til at møde jer, når vi forhåbentlig meget snart er kommet igennem Corona krisen.

DKRs formand Erik Christensen

Erik Christensen, DKR's formand