Forretningsorden

Forretningsorden givet af justitsministeren 23/1 2008 med ændring af 19/12 2011 og 13/2 2024.

Formål

§ 1. Det Kriminalpræventive Råds formål er at fremme et trygt samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet.

Stk. 2. Rådets arbejde retter sig mod professionelle aktører, politiske beslutningstagere, borgere og virksomheder.

Stk. 3. Der holdes et årsmøde så vidt muligt i november for alle rådets medlemmer og relevante gæster. Årsmødet er et temamøde. På årsmødet drøftes et eller flere kriminalpræventive emner.

Rådet

§ 2. Rådet er et uafhængigt, vidensbaseret råd. Rådet består af en rådsforsamling og en rådsledelse. Rådet kan tilknytte støttemedlemmer og eksperter. Rådet kan endvidere nedsætte udvalg, jf. § 10, stk. 3.

Stk. 2. Rådets formand udpeges af justitsministeren på baggrund af indstilling fra rådsforsamlingen. Der indstilles både en kvinde og en mand til posten som formand, jf. ligestillingslovens § 9. Formand og næstformand indtager posten som formand og næstformand i både rådsforsamlingen og i rådsledelsen.

Stk. 3. Formanden behøver ikke at være medlem af rådsforsamlingen på forhånd. Udpegning sker for en periode af fire år. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 4. Næstformanden udpeges af rådsledelsen blandt rådsledelsens medlemmer. Udpegning sker for en periode af fire år. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 5. Medlemmerne skal tilsammen repræsentere en bred indsigt i spørgsmål om kriminalitet, forebyggelse og tryghed.

Formandens opgaver

§ 3. Formanden leder forhandlingen på det årlige møde for rådsforsamlingen, jf. § 7, stk. 1, og på møderne i rådsledelsen.

Stk. 2. Formanden aflægger en mundtlig beretning om rådets aktiviteter på det årlige møde i rådsforsamlingen.

Stk. 3. Formanden forestår en del af rådets eksterne kommunikation på baggrund af rådets kommunikationspolitik.

Næstformandens opgaver

§ 4. Næstformanden leder forhandlingerne på møderne i rådsforsamlingen og på møder i rådsledelsen i formandens fravær og varetager i øvrigt formandens opgaver ved formandens forfald.

Medlemmer af rådsforsamlingen

§ 5. Som medlem af rådsforsamlingen kan optages myndigheder , brancheorganisationer, fagforeninger, interesseorganisationer og enkeltpersoner mv., hvis faglige viden skønnes af betydning for rådets arbejde. Medlemmer, som er en myndighed, organisation el.lign., må lade sig repræsentere i rådsforsamlingen af personer, som har man-dat til at forpligte deres organisation.

Stk. 2. Formand, næstformand og faste medlemmer af rådsledelsen samt udvalgsformænd er endvidere medlemmer af rådsforsamlingen.

Stk. 3. Som medlem af rådsforsamlingen kan man deltage i alle rådets aktiviteter. Medlemmerne deltager aktivt i rådets konkrete projekter, herunder i rådslagning . Medlemmerne bidrager med kriminalpræventive opgaver og idéer til de årlige prioriteringer. Medlemmerne arbejder for, at rådets mål kan nås blandt andet gennem det daglige arbejde i medlemmets egen organisation.

Stk. 4. Medlemskabet kan ophæves efter anmodning fra medlemmet.

Rådsforsamlingens opgaver

§ 6. Rådsforsamlingen afgiver indstilling om formand til justitsministeren.

Stk. 2. Rådsforsamlingen træffer afgørelse om optagelse af medlemmer.

Stk. 3. Rådsforsamlingen vælger fire medlemmer til rådsledelsen, jf. § 7, stk. 2 og § 9, stk. 4.

Stk. 4. Rådsforsamlingen inviteres til løbende temamøder, hvor aktuelle emner drøftes og ønsker om iværksættelse af nye opgaver identificeres.

Stk. 5. Rådsforsamlingen godkender formandens beretning på det årlige møde for rådsforsamlingen, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 6. Ændringer af rådets forretningsorden sker efter indstilling fra rådsforsamlingen, jf. § 15.

Stk. 7. Rådsforsamlingens medlemmer kan fremsætte forslag til punkter på dagsordenen for rådsforsamlingens møde, jf. § 7, stk. 3.

Procedureregler for rådsforsamlingens arbejde

§ 7. Der afholdes et årligt møde for rådsforsamlingen så vidt muligt i november. Rådsforsamlingen indkaldes til møde med mindst 14 dages varsel. Mødedatoen skal være meddelt medlemmerne senest to måneder før mødet.

Stk. 2. Medlemmer, som ønsker at opstille til posten som medlem af rådsledelsen, skal anmelde deres kandidatur til sekretariatet senest fire uger før mødet i rådsforsamlingen.

Stk. 3. Forslag til punkter på dagsordenen skal fremsættes over for sekretariatet senest fire uger før mødet i rådsforsamlingen.

Stk. 4. Formanden kan indkalde rådsforsamlingen til ekstraordinært møde. Der skal indkaldes til ekstraordinært møde, hvis mindst ti medlemmer anmoder om det.

Stk. 5. Rådsforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Rådsforsamlingen træffer beslutninger ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Støttemedlemmer og eksperter

§ 8. Støttemedlemmer og eksperter bidrager til arbejdet i rådet med deres faglige viden, deres indsigt i dele af samfundet og bringer rådets viden og budskaber med tilbage til deres organisation, men deltager ikke i arbejdet i rådsforsamlingen og i rådsledelsen.

Stk. 2. Som støttemedlemmer og eksperter kan tilknyttes myndigheder, brancheorganisationer, fagforeninger, interesseorganisationer og enkeltpersoner mv., hvis faglige viden skønnes af betydning for rådets arbejde.

Stk. 3. Støttemedlemmer og eksperter kan deltage i rådets årsmøde og deltage i udvalgsarbejde eller i ekspertpaneler, tænketanke, projekter o.l.

Stk. 4. Medlemskabet som støttemedlem eller ekspert kan ophæves efter anmodning fra støttemedlemmet.

Medlemmer af rådsledelsen

§ 9. Rådsledelsen består af i alt 11 medlemmer.

Stk. 2. Rådets formand er tillige formand i rådsledelsen.

Stk. 3. Rådsledelsen har herudover seks faste medlemmer:

  • En politidirektør
  • Et medlem udpeget af Rigspolitiet
  • Et medlem udpeget af Direktoratet for Kriminalforsorgen
  • Et medlem udpeget af Kommunernes Landsforening
  • Et medlem udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen
  • Et medlem udpeget af Kommunale Velfærdschefer

Stk. 4. Rådsledelsen har endvidere fire valgte medlemmer. De fire personer vælges af rådsforsamlingen for fire år ad gangen blandt rådsforsamlingens medlemsorganisation og de medlemmer, der er personlige medlemmer. Genvalg kan finde sted. Hvert år er ét medlem af rådsledelsen på valg. Ét af de valgte medlemmer af rådsledelsen skal være forsker. Første år vælges medlemmerne for henholdsvis et år, to år, tre år og fire år.

Rådsledelsens opgaver

§ 10. Rådsledelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af rådet og har herunder ansvar for rådets linje, økonomi og aktiviteter.

Stk. 2. Rådsledelsen afgiver indstilling til rådsforsamlingen om optagelse af nye medlemmer og om ophævelse af bestående medlemskab.

Stk. 3. Efter drøftelse i rådsforsamlingen nedsætter rådsledelsen rådets udvalg og fastlægger udvalgenes kommissorier. Kommissorierne skal omfatte formålet med udvalget, målet med udvalgets arbejde og udvalgets opgaver samt formanden i udvalget. Rådsledelsen kan tillige nedlægge udvalg.

Procedureregler for rådsledelsens arbejde

§ 11. Rådsledelsen mødes seks gange om året.

Stk. 2. Rådsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formelle regler om sekretariatets arbejde

§ 12. Rigspolitiet stiller et sekretariat til rådighed for rådet.

Stk. 2. Justitsministeren udpeger sekretariatschefen efter indstilling fra rådsledelsen. Sekretariatschefen er leder af sekretariatet.

Stk. 3. Sekretariatschefen og de medarbejdere, som vedkommende giver attestationsret, kan disponere over rådets midler.

Stk. 4. Sekretariatschefen har budgetansvar over for rådsledelsen.

Sekretariatets opgaver

§ 13. Sekretariatet følger kriminalitetsudviklingen og udviklingen i viden om forebyggelse af kriminalitet. Sekretariatet tager initiativ til, at rådet indhenter ny viden om kriminalitet og forebyggelse.

På den baggrund står sekretariatet for:

  • en del af rådets eksterne kommunikation på baggrund af rådets kommunikationspolitik
  • at sikre sammenhængen på tværs af rådet gennem tilrettelæggelse af arbejdet i rådets forskellige dele, og gennem den interne kommunikation i rådet på grundlag af rådets kommunikationspolitik

Stk. 2. Sekretariatet forestår den løbende dialog med medlemmerne om medlemmernes arbejde, der har kriminalpræventiv indvirkning, og om deres ønsker til samarbejde i rådet.

Stk. 3. Sekretariatet forbereder og følger op på arbejdet i alle dele af rådet.

Stk. 4. Sekretariatet iværksætter og leder projekter – med relevante aktører – inden for rådets mål og prioriteringer.

Økonomi

§ 14. Rådets aktiviteter finansieres ved offentlige tilskud, frivillige bidrag fra medlemmerne og private tilskud mv.

Stk. 2. Rådets regnskabsår er finansåret. Regnskabet underskrives af formanden og sekretariatschefen. Regnskabet revideres af en ekstern revisor.

Stk. 3. Uforbrugte midler kan videreføres fra et regnskabsår til senere regnskabsår.

Forretningsorden mv.

§ 15. Justitsministeren træffer bestemmelse om ændring af forretningsordenen efter indstilling fra rådsforsamlingen. Justitsministeriet træffer endvidere bestemmelse om anvendelse af de midler, der måtte være til stede ved eventuel opløsning af rådet.

§ 16. Nærværende forretningsorden træder i kraft den 13. februar 2024.

Stk. 2. Forretningsordenen, der trådte i kraft 19. december 2011, ophæves samtidig.

Stk. 3. De nye bestemmelser for udpegning af næstformand finder anvendelse, når den nuværende næstformands beskikkelsesperiode udløber.

Senest opdateret 06-03-2024
Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef