Forretningsorden

Forretningsorden givet af justitsministeren 23/1 2008 med ændring af 19/12 2011.

Formål

§ 1. Det Kriminalpræventive Råds formål er at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund.

Stk. 2. Rådet arbejder gennem medlemmerne, kredsrådene og andre relevante lokale aktører samt ved borgervendte initiativer.

Stk. 3. Der holdes et årsmøde så vidt muligt i marts for alle rådets medlemmer og relevante gæster. Årsmødet er et temamøde. På årsmødet drøftes et eller flere kriminalpræventive emner.

Rådet

§ 2. Rådet er et uafhængigt, sagkyndigt råd. Rådet består af en plenarforsamling og et forretningsudvalg. Rådet kan tilknytte støttemedlemmer og eksperter. Rådet kan endvidere nedsætte udvalg, jf. § 10, stk. 5.

Stk. 2. Rådets formand og næstformand udpeges af justitsministeren. Formand og næstformand indtager posten som formand og næstformand i både plenarforsamlingen og i forretningsudvalget.

Stk. 3. Formand og næstformand behøver ikke at være medlem af plenarforsamlingen på forhånd. Udpegning sker for en periode af tre år. Dog sker udpegning af næstformand ved den førstkommende udpegning efter denne forretningsordens ikrafttræden alene for to år. Udpegning af formand og næstformand finder herefter ikke sted samme år. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 4. Medlemmerne skal tilsammen repræsentere en bred indsigt i spørgsmål om kriminalitet, forebyggelse og tryghed.

Formandens opgaver

§ 3. Formanden leder forhandlingen på det årlige møde for plenarforsamlingen og på møderne i forretningsudvalget.

Stk. 2. Formanden aflægger en mundtlig beretning om rådets aktiviteter på den årlige plenarforsamling. Den skriftlige årsberetning sendes til medlemmerne.

Stk. 3. Formanden forestår en del af rådets eksterne kommunikation på baggrund af rådets kommunikationspolitik.

Næstformandens opgaver

§ 4. Næstformanden leder forhandlingerne på plenarforsamlingsmøder og på møder i forretningsudvalget i formandens fravær og varetager i øvrigt formandens opgaver ved formandens forfald.

Medlemmer af plenarforsamlingen

§ 5. Som medlem af plenarforsamlingen kan optages myndigheder, brancheorganisationer, fagforeninger, interesseorganisationer og enkeltpersoner mv., hvis sagkundskab skønnes af betydning for rådets virksomhed. Medlemmer, som er en myndighed, organisation el. lign., må lade sig repræsentere i plenarforsamlingen af personer, som har mandat til at forpligte deres organisation.

Stk. 2. Formand, næstformand, faste medlemmer af forretningsudvalget og udvalgsformænd er endvidere medlemmer af plenarforsamlingen.

Stk. 3. Som medlem af plenarforsamlingen kan man deltage i alle rådets aktiviteter. Medlemmerne deltager aktivt i rådets konkrete projekter, herunder i rådslagning. Medlemmerne bidrager med kriminalpræventive opgaver og idéer til de årlige prioriteringer. Medlemmerne arbejder for, at rådets mål kan nås blandt andet gennem det daglige arbejde i medlemmets egen organisation.

Stk. 4. Medlemskabet kan ophæves efter anmodning fra medlemmet eller, hvis medlemmet ikke har deltaget i rådets plenarforsamling i 3 år.

Plenarforsamlingens opgaver

§ 6. Plenarforsamlingen afgiver indstilling om formand og næstformand til justitsministeren.

Stk. 2. Plenarforsamlingen træffer afgørelse om optagelse af medlemmer og om ophævelse af medlemskab.

Stk. 3. Plenarforsamlingen vælger 3 medlemmer af forretningsudvalget, hvoraf ét medlem skal være forsker, jf. § 7, stk. 2 og § 9, stk. 4.

Stk. 4. Plenarforsamlingen godkender forretningsudvalgets forslag til årlige prioriteringer inden for rådets mål, jf. § 10, stk. 2.

Stk. 5. Plenarforsamlingen godkender formandens beretning på det årlige møde for plenarforsamlingen, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 6. Ændringer af Rådets forretningsorden sker efter indstilling fra plenarforsamlingen, jf. § 15.

Stk. 7. Plenarforsamlingens medlemmer kan fremsætte forslag til punkter på dagsordenen for plenarforsamlingens møde, jf. § 7, stk. 3.

Procedureregler for plenarforsamlingens arbejde

§ 7. Der afholdes et årligt møde for plenarforsamlingen så vidt muligt i november. Plenarforsamlingen indkaldes til møde med mindst 14 dages varsel. Mødedatoen skal være meddelt medlemmerne senest to måneder før mødet.

Stk. 2. Medlemmer, som ønsker at opstille til posten som medlem af forretningsudvalget, skal anmelde deres kandidatur til sekretariatet senest 4 uger før mødet i plenarforsamlingen.

Stk. 3. Forslag til punkter på dagsordenen skal fremsættes over for sekretariatet senest fire uger før mødet i plenarforsamlingen.

Stk. 4. Formanden kan indkalde plenarforsamlingen til ekstraordinært møde. Der skal indkaldes til ekstraordinært møde, hvis mindst 10 medlemmer anmoder om det.

Stk. 5. Plenarforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Plenarforsamlingen træffer beslutninger ved stemmeflerhed.

Støttemedlemmer og eksperter

§ 8. Som støttemedlemmer og eksperter kan tilknyttes myndigheder, brancheorganisationer, fagforeninger, interesseorganisationer og enkeltpersoner mv., hvis sagkundskab skønnes af betydning for rådets virksomhed.

Stk. 2. Støttemedlemmer og eksperter kan deltage i rådets årlige temamøde og deltage i udvalgsarbejde eller i ekspertpaneler, tænketanke, projekter o.l.

Stk. 3. Medlemskabet som støttemedlem eller ekspert kan ophæves efter anmodning. Medlemmer og eksperter slettes fra udvalgslisterne, hvis de ikke har deltaget i udvalgsmøderne i to år.

Medlemmer af forretningsudvalget

§ 9. Forretningsudvalget består af i alt ti medlemmer.

Stk. 2. Rådets formand og næstformand er tillige formand og næstformand i forretningsudvalget.

Stk. 3. Forretningsudvalget har herudover fem faste medlemmer:

  • Rigspolitichefen
  • Politidirektøren i København
  • En politidirektør fra det øvrige land
  • En repræsentant for Kommunernes Landsforening
  • En repræsentant for Børne- og Kulturchefforeningen eller fra Socialchefforeningen.

Stk. 4. Forretningsudvalget har tre valgte medlemmer. De tre personer vælges af plenarforsamlingen for tre år ad gangen blandt plenarforsamlingens medlemmer. Hvert år er ét medlem af forretningsudvalget på valg. Ét af medlemmerne af forretningsudvalget skal være forsker.

Forretningsudvalgets opgaver

§ 10. Forretningsudvalget tager stilling til rådets aktiviteter og træffer beslutning om principielle spørgsmål om rammerne for rådets virke.

Stk. 2. Forretningsudvalget forelægger et udkast til årlige prioriteringer for plenarforsamlingen.

Stk. 3. Forretningsudvalget har ansvaret for rådets budget og regnskab.

Stk. 4. Forretningsudvalget afgiver indstilling til plenarforsamlingen om optagelse af nye medlemmer og om ophævelse af bestående medlemskab.

Stk. 5. Efter drøftelse i plenarforsamlingen nedsætter forretningsudvalget rådets udvalg og fastlægger udvalgenes kommissorier. Kommissorierne skal omfatte formålet med udvalget, målet med udvalgets arbejde, udvalgets opgaver og formandskabet i udvalget.

Procedureregler for forretningsudvalgets arbejde

§ 11. Forretningsudvalget mødes 6 gange om året.

Stk. 2. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formelle regler om sekretariatets virksomhed

§ 12. Rigspolitichefen stiller et sekretariat til rådighed for Det Kriminalpræventive Råd.

Stk. 2. Justitsministeren udpeger sekretariatschefen efter indstilling fra forretningsudvalget. Sekretariatschefen er leder af sekretariatet.

Stk. 3. Sekretariatschefen og de medarbejdere, som vedkommende giver attestationsret, kan disponere over rådets midler. Regnskabet føres efter Rigspolitiets regnskabsinstruks.

Stk. 4. Sekretariatschefen har budgetansvar over for forretningsudvalget.

Sekretariatets opgaver

§ 13. Sekretariatet følger kriminalitetsudviklingen og udviklingen i viden om forebyggelse af kriminalitet. Sekretariatet tager initiativ til, at rådet indhenter ny viden om kriminalitet og forebyggelse.

På den baggrund står sekretariatet for:

  • en del af rådets eksterne kommunikation på baggrund af rådets kommunikationspolitik
  • at sikre sammenhængen på tværs af rådet gennem tilrettelæggelse af arbejdet i rådets forskellige dele, og gennem den interne kommunikation i rådet på grundlag af rådets kommunikationspolitik
  • at afgive indstilling til forretningsudvalget om rådets årlige prioriteringer.

Stk. 2. Sekretariatet forestår den løbende dialog med medlemmerne om medlemmernes arbejde, der har kriminalpræventiv indvirkning, og om deres ønsker til samarbejde i rådet.

Stk. 3. Sekretariatet forbereder og følger op på arbejdet i alle dele af rådet.

Stk. 4. Sekretariatet er som udgangspunkt iværksætter og leder af ad hoc projekter - med relevante aktører - inden for rådets mål og prioriteringer.

Stk. 5. Sekretariatet udarbejder en skriftlig årsberetning.

Økonomi

§ 14. Rådets aktiviteter finansieres ved offentlige tilskud, ved frivillige bidrag fra medlemmerne og ved fondsmidler mv.

Stk. 2. Rådets regnskabsår er finansåret. Regnskabet underskrives af formanden og sekretariatschefen. Regnskabet revideres af Rigsrevisionen.

Stk. 3. Uforbrugte midler kan videreføres fra et regnskabsår til senere regnskabsår.

Forretningsorden mv.

§ 15. Justitsministeren træffer bestemmelse om ændring af forretningsordenen efter indstilling fra plenarforsamlingen. Justitsministeriet træffer endvidere bestemmelse om anvendelse af de midler, der måtte være til stede ved eventuel opløsning af rådet.

§ 16. Nærværende forretningsorden træder i kraft den 1. februar 2008.

Stk. 2. Forretningsordenen, der trådte i kraft den 9. maj 1984, ophæves samtidig.

Stk. 3. Formandsperioden for den nuværende formand og næstformand for Det Kriminalpræventive Råd forlænges indtil den 1. december 2008.

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef