Lovgivning

Psykisk vold er en særskilt strafbestemmelsen i lovgivningen. Det kan straffes med fængsel op til tre år.

§243 i straffeloven kriminaliserer psykisk vold i nære relationer. Bestemmelsen fungerer som den strafferetlige definition af, hvordan psykisk vold i nære relationer skal forstås:

§ 243

”Den, som tilhører eller er nært knyttet til en anden husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagende gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.”

Kilde: L 139 

Han gjorde mig ansvarlig for sin smerte og adfærd.
Charlotte – i psykisk voldeligt forhold i tre år

Psykisk vold er ...

Lovforslagets bemærkninger beskriver den adfærd, som betragtes som nedværdigende, manipulerende og krænkende. Det er bl.a.

 • at isolere en person fra den pågældendes netværk
 • at monitorere eller overvåge en person uden samtykke f.eks. via digitale tjenester eller gps-udstyr
 • at tage kontrol over en persons dagligdag ved at beslutte, hvornår personen må sove, indgå i sociale sammenhænge med andre, hvilke personer vedkommende må omgås, hvilket tøj personen må iføre sig osv.
 • at ignorere en person, at holde en person i uvished om afgørende beslutninger f.eks. rejser til udlandet
 • at indskrænke en persons bevægelsesfrihed
 • at nægte en samlever eller ægtefælle at søge arbejde, at fratage en persons adgang til støtte
 • at omtale en person som om vedkommende ikke er noget værd
 • at indføre et regelsæt, der udstiller eller ydmyger personen
 • at isolere en person fra sit barn eller dennes nærmeste
 • at tage kontrol over en persons økonomi
 • at true en person eller den pågældendes børn eller nærmeste
 • at udsætte en persons børn eller nærmeste for krænkelser eller vold for at skade personen
 • at fastholde en person i et ægteskab med henvisning til forestillinger om ærbarhed og/eller familiens generelle status eller udsætte forurettede for anden negativ social kontrol
 • at formå andre personer til at lægge pres på forurettede til at træffe bestemte livsbeslutninger, som f.eks. uddannelse eller ægtefællevalg
 • at tvinge en person til at gennemføre eller afslutte en graviditet
 • at afpresse en person
 • at ødelægge eller true med at ødelægge en persons ejendele eller at udbrede ondsindet sladder, rygter eller intime oplysninger om forurettede

 Kilde: L 139 (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold)

Juridisk rådgivning

Lev Uden Vold tilbyder juridisk rådgivning, hvis du har brug for at kende dine muligheder og rettigheder. 

Få svar

Her kan du se svarene på en række vigtige juridiske spørgsmål om bl.a. 

 • politianmeldelse
 • skilsmisse
 • forældremyndighed
 • erstatning. 

DKR mener

Kriminaliseringen af psykisk vold sender et vigtigt signal om, at psykisk partnervold er et samfundsproblem med store konsekvenser for dem, der er udsat.

Staf kan dog ikke stå alene. Vi skal sætte alle kræfter ind for at forebygge, at det overhovedet sker.