Medlemmerne inddrages i DKR’s nye strategiske handleplan

DKR er i fuld gang med at udarbejde en ny strategisk handleplan for 2022-2024. Handleplanen er det fælles afsæt der skal gøre os i stand til at finde og udbrede løsninger på samfundets udfordringer med kriminalitet.

Arbejdet med den nye treårige handleplan blev skudt i gang på plenarforsamlingen i november 2020. Her fik Forretningsudvalget de første input fra medlemmerne til strategiens tre spor:

  • Medlemssamarbejde
  • Viden
  • Kommunikation. 

Drøftelser i de fire udvalg

I det foreløbige arbejde har sekretariatet fået input fra tre følgegrupper bestående af hhv. forskere, medlemmer med praksiserfaring og kommunikatører fra medlemskredsen. Men det vil vi fortælle mere om på udvalgsmøderne i marts. På udvalgsmøderne i marts vil vi drøfte med jer, hvor vi skal lægge kræfterne fra 2022, så vi skaber målbar effekt og konkrete resultater af vores arbejde. 

Hvad mener vores målgrupper om DKR?

I løbet af foråret får vi et billede af, hvordan DKR’s målgrupper – borgere, beslutningstagere, professionelle aktører og journalister – opfatter DKR’s arbejde. Sekretariatet gennemfører en målgruppeanalyse, som vil blive brugt som en del af fundamentet for handleplanens prioriteringer af de fremtidige indsatser. 

Høring om handleplanen

Til juni skal DKR’s forretningsudvalg drøfte målgruppeanalysen og et udkast til handleplanen. Derpå kommer den strategiske handleplan i høring i medlemskredsen hen over sommeren. Det er planen, at handleplanen godkendes af forretningsudvalget i oktober og præsenteres for plenarforsamlingen til november 2021. 

Vi glæder os til at få input fra hele DKR’s medlemskreds, og det er forventningen, at den nye handlingsplan for 2022-2024 kommer til at skabe større intern sammenhængskraft og øget ekstern gennemslagskraft.

Erik Christensen, formand for DKR

Erik Christensen, formand for DKR

Vision og mål

Det arbejder vi for: 

DKR's mål 2018–2028