Medlemsportræt: SSP-Samrådet

Alle børn og unge har ret til et godt liv, og det er en kerneopgave for SSP Samrådet at arbejde for netop det. Det gør organisationen til en central spiller i DKR.

SSP-Samrådet har siden foreningens oprettelse haft dybe rødder i DKR. SSP-samarbejdet blev nemlig oprindelig startet som et udvalg i DKR helt tilbage i 1975, og Samrådets arbejde afspejler derfor også de tanker, der dengang blev gjort om forebyggelse af ungdomskriminalitet.

DKR’s faglige indsigt og tyngde er organisationens stærkeste kort, mener SSP-Samrådets formand Benny Husted, der også er medlem af DKR’s forretningsudvalg.  

- Jeg ser det som DKR’s opgave at være det stærke faglige fyrtårn, som ikke blæses omkuld af politiske synsninger. Folk lytter, og det vil de ikke gøre, hvis de har en fornemmelse af, at DKR er en småpolitisk organisation. Det er afgørende, at DKR er fri af det billede.

En elevator i bevægelse

SSP-Samrådet er talerør for praksisfeltet og bindeled til organisationer, styrelser og forskningsinstitutioner, som arbejder med strategi og viden om forebyggelse. Samarbejdet kan ses som en elevatortur, hvor SSP-samrådets viden om praksis bringes ud i organisationerne, behandles sammen med den øvrige viden, og føres tilbage, så den kan omsættes til praksis og konkrete indsatser. SSP-samrådets opgave er at gøre det nemt for medlemmerne at arbejde kriminalitetsforebyggende, men det skal være på et grundlag af den bedste viden.

Det er en bevægelse, som også afspejler sig i samarbejdet i DKR. Foreningen har stor gavn af rådets viden om fx genoprettende ret og unges sociale overdrivelser, mens DKR kan trække på Samrådets erfaringer fra praksis. Der har i de seneste år været et tæt samarbejde om ulovlig billeddeling på nettet, og i forhold til it-kriminalitet er det afgørende, at DKR er på forkant med nye tendenser. Næste skridt kunne være at kigge på, hvor den almindelige kriminalitet flytter hen digitalt, mener Benny Husted.

En jubilæumsgave fra DKR til praksisfeltet

I 2021 fylder DKR 50 år. Hvis SSP-Samrådet kunne ønske sig en gave, så er det at viden fra DKR’s temadage bredes mere ud til foreningens medlemmer:

- Temadagene har næsten altid en ungdomsvinkel, som kan bruges af SSP-fagfolk. Jeg kunne derfor godt ønske mig, at de foldes ud til flere end DKR’s egne medlemmer. De SSP-medarbejdere, der sidder længst ude i organisationerne, skal også blive dygtigere, og der er sjældent mulighed for at sende dem på dyre kursusdage. Nogle af temamøderne kunne måske live-streames, så de bliver tilgængelige for flere. Det vil være en måde at opkvalificere medarbejderne på.

Brug medlemmerne mere

Når man kigger ud over DKR’s medlemskreds, så mener Benny, at der er et uudnyttet potentiale.

- Jeg kunne ønske mig, at DKR gør mere brug af medlemsorganisationerne og den faglighed, der er til stede. Det handler om dialog og inddragelse. Vi har udvalg i DKR, som vi skal bruge og lytte til. Der sidder dygtige og engagerede folk. Hvis vi styrker vores fælles arbejde, kommer det os alle til gode, slutter han.

Benny Husted

Benny Husted, formand for SSP Samrådet

Om SSP-Samrådet

Forening af og for fagpersoner i SSP-arbejdsfeltet, dvs. det forebyggende samarbejde mellem skolen, socialvæsenet og politiet. Foreningen arbejder på at formidle best-practice fra landets kommuner for at sikre alle børn og unge retten til det gode liv.

SSP-Samrådet har en bestyrelse med repræsentanter fra SSP-Samrådene i alle politikredse.

Der er seks fagudvalg:  

  • Genoprettende ret og praksis
  • Opsøgende arbejde (Gadeplansarbejde)
  • Kriminalitets- og recidivforebyggende arbejde for 16-25-årige (SSP+/18?)
  • Forebyggelse i skolen
  • Generel forebyggelse på ungdomsuddannelser
  • Digital dannelse.