Medlemshøring om DKR’s nye strategiske handleplan

DKR’s medlemsorganisationer har givet deres tilbagemeldinger på den strategiske handleplan for 2022-2024. Der er bred opbakning til planen.

Den strategiske handleplan 2022-2024 har været i høring i medlemskredsen, og vi har modtaget svar fra 14 medlemsorganisationer. 

Svarene viser en klar opbakning til linjen i strategisk handleplan, og der er især en stor tilfredshed med:   

  • Det styrkede fokus på at bringe erfaringer og praksis mere i spil i DKR’s arbejde 
  • Det styrkede fokus på formidling af rådets anbefalinger
  • Prioriteringen af samarbejdet med og mellem medlemmerne, inkl. udvalgene.  

Der er opbakning til ambitionen om at inddrage og formidle praksisnær viden og understøtte samskabelse af anvendelige løsninger sammen med medlemsorganisationerne. 

Derudover blev der udtrykt tilfredshed med det tætte samarbejde mellem DKR’s sekretariat og medlemsorganisationerne, bl.a. i forhold til at samarbejde om at forebygge digitale krænkelser blandt børn og unge.   

Nogle medlemmer ønsker at styrke DKR’s profil på de sociale medier for at skabe mere synlighed om rådets arbejde. Der er også et ønske om, at medlemmerne inddrages mere til at målrette kommunikationen til borgerne.  

Det blev desuden foreslået at udvide målgrupperne på strategikortet fra DKR’s strategi 2018-28 med bl.a. bestyrelser for offentlige institutioner samt foreninger. DKR kan bl.a. arbejde for en større anvendelse af foreningernes sociale platforme i kommunikationsarbejdet.  

Det blev foreslået, at DKR afholder målrettede arrangementer sammen med medlemsorganisationerne, og gerne flere digitale møder. 

Desuden blev der efterspurgt en beskrivelse af, hvordan de strategiske delmål og mål tænkes operationaliseret. 

Tilbagemeldingerne er kommet fra Børne- og undervisningsministeriet, Kriminalforsorgen, Fyns politi, Borgerudvalget, Sikkerhedsbranchen, Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, BL – Danmarks Almene Boliger, Forbrugerrådet Tænk, SSP-samrådet, Justitsministeriet, Børne- og Socialchefforeningen, KL, NFC og Fritid og Samfund.   

Tak for jeres tilbagemeldinger og gode input.

Strategisk handleplan

Se udkastet, der var sendt til høring.