Eksplosivstoffer

08-01-2020

Høringssvar – Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (forstærket indsats mod eksplosivstoffer).

Ved en mail af den 11. december 2019 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Først og fremmest skal DKR understrege, at sprængninger rettet mod offentlige bygninger eller institutioner er helt uacceptable og tydelig straf er på sin plads.

DKR arbejder for, at der sker så lidt kriminalitet i samfundet som muligt. På denne baggrund skal vi anføre, at der ikke foreligger dokumentation for, at forhøjelse af straf virker forebyggende. Altså er der ikke dokumentation for, at en skærpelse af straffen for de i lovforslaget anførte lovovertrædelser vil afholde hverken den konkrete gerningsmand eller potentielle gerningsmænd fra at foretage sprængninger.

I indledningen til lovforslaget adresseres den frygt og utryghed, som eksplosioner i det offentlige rum skaber. En del af baggrunden for lovforslaget er dermed at skabe tryghed. I den forbindelse skal DKR henvise til, at den objektive utryghed, altså den enkeltes reelle udsathed, må antages at være meget lav.

Uanset den reelle udsathed kan man imidlertid godt opleve utryghed (subjektiv utryghed). Indsatser, der iværksættes i det nære miljø, kan dels have en positiv kriminalpræventiv effekt og en positiv effekt på trygheden. DKR kan således fx henlede opmærksomheden på den indsats, der i 2019 vandt Den Europæiske Kriminalpræventive Pris, en områdebaseret indsats i Sofielund. Derudover er der i Urbanplanen i København fysiske forandringer af et udsat boligområde i gang, og det understøttes af et partnerskab, der udfører den sociale del af arbejdet med forny området og støtte beboernes netværk. De arbejder bl.a. med tryghed, trivsel og forebyggelse.

Den 8. januar 2020.

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef