Flypassagerer

23-11-2018

Høringssvar – udkast til forslag til lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven).

Ved en mail af 25. oktober 2018 har Justitsministeriet anmodet om Det Kriminalpræventive Råds (DKR) eventuelle bemærkninger til PNR-loven.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet. 

Rådet har generelt fokus på, hvordan kriminalitet kan forebygges ad andre veje end ved regulering af strafniveauet. Indsamling af data om potentielt kriminelle flypassagerers ind- og udrejse til Danmark kan således bidrage til forebyggelse af kriminalitet.

Forslaget opregner kriminalitetsformer, der vil blive omfattet af forslaget. Kriminalitetstyperne betegnes som grov kriminalitet. Efter Rådets opfattelse omfatter listen kriminalitetstyper, der normalt ikke henregnes til grov kriminalitet og som ofte ikke er grænseoverskridende. 

Det Kriminalpræventive Råd skal pege på betydningen af at begrænse en sådan indsamling af data til absolut nødvendige tilfælde. Proportionalitet i forbindelse med væsentlige indgreb i den enkeltes ret til anonymitet er vigtig. Hvis denne balance overskrides vil man også etablere en unødvendig samling af personhenførbar data. 

Den 23. november 2018.

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef