Brud på den udvidede underretningspligt

25-03-2018

Høringssvar til forslag om skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt.

Hermed Det Kriminalpræventive Råds (DKR) høringssvar efter Børne- og Socialministeriets anmodning pr. e-mail den 1. marts 2018.

DKR arbejder for at fremme et trygt samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet.

I 2016 udgav SFI rapporten ”På vej mod ungdomskriminalitet, hvilke faktorer gør en forskel i ungdommen”. DKR har finansieret analysen. Analysen er baseret på data fra SFI’s børneforløbsundersøgelse. Rapporten søger at afdække risikofaktorer og beskyttende faktorer i Danmark. Risikofaktorer er som bekendt ikke årsagsforklaringer, og beskyttende faktorer er på samme måde ikke garantier for, at et barn ikke begår kriminalitet. Rapporten tager udgangspunkt i 18-årige. Hvilke faktorer knytter sig til de 18-årige, som begår kriminalitet, og til de 18-årige, som ikke gør. En vigtig pointe er, ”at faktorer hele opvæksten igennem kan medvirke til, at man begynder, forsætter eller stopper med normbrydende adfærd og kriminalitet” – altså frem til de unge er 18 år. Kigger man på de 18-årige, da de var 11 år, er anerkendende opdragelse en beskyttende faktor. At fremme anerkendende opdragelse må antages både at være den bedste beskyttelse af børn og også på mere strukturelt plan - kriminalitetsforebyggende.

DKR kan således tilslutte sig, at det er vigtigt, at kommunen får viden om børn og unge med behov for særlig støtte tidligst muligt, og at det er problematisk, hvis fagpersoner i misforstået hensyn til forældrene undlader at videregive viden om børn og unge.

Rådet er opmærksom på de udfordringer, der kan være forbundet med at gøre lovgivning udenfor de love, der primært regulerer et område, kendte og til en del af den daglige praksis. Rådet har ingen bemærkninger til, om denne udfordring bedst overkommes ved at gentage en straffelovsbestemmelse i en anden lov. 

Der er ikke solide holdepunkter for den forebyggende virkning af at skærpe straf.

De udfordringer, der synes at eksistere med manglende underretning, burde efter Rådets opfattelse afdækkes ved en grundig undersøgelse af forholdene med henblik på at finde relevante midler til at skabe den forandring, som er det endelige mål med forslaget. Generelt kan DKR pege på uddannelse, forskning (udvikling af eksisterende viden om pædagogisk praksis), dialog og eventuelt kontrol. 

Den 25. marts 2018 


Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef