Forbud mod eller opløsning af en forening

06-04-2018

Høringssvar til forslag om ændring af loven i forhold til et foreløbigt forbud mod eller opløsning af en forening.

Hermed Det Kriminalpræventive Råds (DKR) høringssvar efter Justitsministeriets anmodning pr. e-mail den 15. marts 2018.

DKR arbejder for at fremme et trygt samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet.

I starten af januar 2017 fulgte politiet 1257 personer tilknyttet rocker- og bandemiljøerne og 98 forskellige grupperinger. Grupperingerne er kendt for at stå bag alvorlig, organiseret kriminalitet. DKR kan tilslutte sig, at det strafferetlige værn mod at fortsætte en forening, efter at den med hjemmel i grundloven foreløbig er forbudt eller opløst ved dom, er så effektivt som muligt, så det sikres, at de kriminelle eller samfundsskadelige aktiviteter, som udføres af sådanne foreninger, bringes til ophør.

DKR har noteret sig, at der i satspuljeaftalen for 2018 på integrationsområdet er afsat midler til at fremme en styrket indsats til tidlig forebyggelse af bandekriminalitet. Bl.a. er der afsat midler til at forebygge rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.

Den 6. april 2018

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef