Erstatning af sagsomkostninger

06-09-2017

Høringssvar om begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger.

Hermed Det Kriminalpræventive Råds (DKR) høringssvar efter Justitsministeriets anmodning per e-mail den 19. august 2017.

DKR arbejder for at forebygge kriminalitet og øge trygheden i befolkningen. DKR finder det derfor positivt, når der fremsættes lovforslag, der kan medvirke til at reducere risikoen for, at dømte begår ny kriminalitet. 

Forskning viser, at gæld – herunder gæld pga. sagsomkostninger - kan påvirke de dømtes sociale bånd som bolig, beskæftigelse og sociale relationer negativt. Gæld kan endvidere virke som en demotiverende faktor i forhold til at søge beskæftigelse, idet den tidligere dømte typisk ikke vil opleve en forbedring af de økonomiske livsvilkår ved at komme i arbejde pga. tvangsinddrivelse. Denne gældsproblematik rammer derfor særligt hårdt de personer, som har et ønske om at leve en kriminalitetsfri tilværelse frem for de personer, som fortsat begår kriminalitet som en levevej.

DKR støtter derfor det konkrete lovforslag om, at domstolene - i visse typer af straffesager - får et større skøn til at vurdere, om det er rimeligt, at den dømte skal betale sagens omkostninger, således at den dømte har bedre muligheder for at blive (re)integrereret i samfundet.

DKR skal dog anbefale, at regeringen følger Udvalget om forebyggelse og resocialisering anbefalinger og indfører en mere generel ordning - den såkaldte betalingsevnemodel, som indebærer, at den domfældte bliver opkrævet et beløb tilpasset den domfældtes betalingsevne til dækning af sagens udgifter til den beskikkede forsvarer.

Den 6. september 2017

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef