Blotteri

30-10-2017

Høringssvar om skærpelse af bødestraf for blotteri.

Hermed Det Kriminalpræventive Råds (DKR) høringssvar efter Justitsministeriets anmodning per e-mail den 2. august 2017.

DKR arbejder for at fastholde det høje tryghedsniveau i befolkningen, hvorfor DKR finder det positivt, at regeringen har fokus på blufærdighedskrænkelser. Der er imidlertid DKR’s opfattelse, at en skærpelse af bødestraffen i forhold til blotteri hverken vil have en forebyggende effekt eller medføre at ofre i højere grad vil føle, at retfærdigheden er blevet genoprettet.

DKR skal evt. som supplement gøre opmærksom på genoprettende retfærdighed (restorative justice) som en proces, der evt. kunne afprøves i supplement i sager om blufærdighedskrænkelse.

Genoprettende retfærdighed handler om at genoprette den skade, som en kriminel handling har medført, således, at den, som har krænket andre - igennem inkluderende og samarbejdende processer - tager ansvar for den krænkelse, de har forvoldt.

Undersøgelser viser, at sådanne processer har en positiv kriminalpræventiv effekt, og risikoen for recidiv derfor reduceres. Men ligeså vigtigt er det, at ofrene i højre grad føler en større tilfredshed med processen, end hvis sagerne alene behandles i de almindelige retsprocesser.

Den 30. oktober 2017

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
sekretariatschef

 

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef