Volden falder på 7. år

18-12-2018

Trods stigende politianmeldelser er volden fortsat lav. Tal fra landets skadestuer viser et stabilt fald over de seneste syv år.

I 2017 blev 10.371 personer tilset på landets skadestuer efter at have været udsat for vold. Det er en smule færre end året før. Det viser undersøgelsen Vold i Danmark 2017 – belyst ved tal fra skadestuerne, som er foretaget af Rambøll for Det Kriminalpræventive Råd.

- Det er et fokusområde for Det Kriminalpræventive Råd at holde øje med, hvordan volden udvikler sig. Skadestuerapporten er en særlig datakilde, som kan give et indblik i de skader volden fører til. Selvom anmeldelserne af vold stiger hos politiet, ser vi et fortsat stabilt lavt niveau på henvendelserne hos landets skadestuer. Det er syvende år i træk, at vi her ser et fald i antallet af voldsrelaterede henvendelser, siger analytiker i Det Kriminalpræventive Råd Ingrid Soldal Eriksen.

Udvikling i skadestuekontakter som følge af vold

Faldet ses tydeligst blandt unge mænd, men de unge mænd stadig den mest udsatte gruppe, når det gælder vold. Volden sker typisk i nattelivet i weekenden. For at understøtte det fortsatte fald i vold kan man med fordel sætte ind ved at forebygge i nattelivet.

- Det er vigtigt, at lokale aktører tænkes ind i arbejdet med at skabe et trygt og sikkert natteliv, fx dørmænd, kioskejere, taxachauffører og andre øjne i natten. De kan kontakte politiet eller gribe ind på en nedtrappende måde, hvis der er optræk til konflikter, siger Ingrid Soldal Eriksen.

Det Kriminalpræventive Råd anbefaler, at dørmænd og barpersonale er uddannet i konflikthåndtering, så de kan aflæse gæsterne og undgå at konflikter optrappes. Derudover bør diskoteker og barer have en ansvarlig udskænkningspolitik, da studier viser, at mængden af alkohol hænger sammen med omfanget af vold.

Region Hovedstaden er mest udsat

Skadestuerapporten viser desuden, at de fleste voldsofre bor i Region Hovedstaden. Borgere i regionen bliver udsat for 42 procent af de registrerede voldsskader, og det er på trods af, at kun 32 procent af befolkningen bor i regionen.

- Der er altså noget der tyder på, at borgere i Region Hovedstaden er overrepræsenteret for voldsskader på landets skadestuer. Det er svært at vurdere, hvorfor Hovedstadens borgere er mere udsatte. Det kan være det faktum, at der bor flere unge mennesker i regionen, som sandsynligvis oftere går i byen. Den kortere afstand til sygehusene kan også spille ind, siger Ingrid Soldal Eriksen.

Kvinder mest udsat for vold i hjemmet

Årets skadestuerapport viser desuden den kønsmæssige forskel, når det kommer til vold. Hvor mænd er mest udsatte i nattelivet, oplever kvinder oftest vold i deres eget eller andres hjem. Samtidig ses det, at kvinder i højere grad end mænd er udsat for gentagen vold.

- Mænd er generelt mest udsat for vold, men når kvinder bliver udsat for vold, sker det ofte i hjemmet. Der er noget, der tyder på, at det især foregår i nære relationer, hvor de oplever vold gentagne gange. Samtidig kan vi se, at de kvinder, der har været udsat for flere voldstilfælde oftere kommer på skadestuen, hvor deres skader rapporteres som en ulykke. Der er derfor noget, der tyder på, at disse ulykker reelt dækker over vold i hjemmet, siger Ingrid Soldal Eriksen.

Tidligere undersøgelser har vist, at der er et stort overlap mellem fysisk og psykisk vold. Udover det fortsatte fokus på forebyggelse af vold, vil det Det Kriminalpræventive Råd det kommende år lancere en oplysningskampagne om psykisk vold i nære relationer.

Vold på arbejdspladsen

Rapporten Vold i Danmark 2017 – belyst ved tal fra skadestuerne viser, at arbejdsrelateret vold udgør en stigende andel af de samlede voldshændelser. Flest voldsskader findes inden for social- og sundhedssektoren – hele 44 procent af de registrerede arbejdsrelaterede voldsskader kan tilskrives personer i disse brancher. Det til trods for, at social- og sundhedssektoren kun udgør 18 procent af beskæftigelsen.

- Selvom der ikke er tale om en decideret stigning, er vi meget opmærksomme på denne udvikling. Vi følger i øjeblikket forskning fra Københavns Universitet, der blandt andet vil kunne give os nogle bud på, hvordan ansatte i brancher med borgerkontakt kan nedtrappe konfliktfyldte situationer, siger Ingrid Soldal Eriksen.

Fakta fra rapporten

  • Antallet af anmeldelser af vold til politiet er steget med 51 procent fra 2015-2017. Den store stigning betyder dog ikke nødvendigvis, at flere oplever vold. Der er nemlig sket en praksisændring, der gør at flere anmelder vold, og ser man på skadestuedata er antallet af voldshenvendelser i samme periode stabilt faldende.
  • Mænd har højere risiko end kvinder for at blive udsat for vold. Der har været et markant fald siden 2008 for begge køn, men da mændene oplever det største fald, udligner forskellene mellem kønnene sig. 
  • Der er en markant forskel på, hvor henholdsvis mænd og kvinder udsættes for vold. Mænd oplever volden uden for hjemmets fire vægge, mens kvinder oplever volden i de hjemlige omgivelser. 25 procent af mændene angiver at have været udsat for vold i det offentlige rum, mens hele 42 procent af kvinderne udsættes for vold i eget eller andres hjem.
  • Unge mellem 15 og 24 år er særligt udsatte for voldsskader i weekenderne, hovedsageligt mellem kl. 2-5 om natten. Samtidig ser vi, at mænd udgør langt størstedelen af behandlede voldsskader i weekenden.
  • Arbejdsrelateret vold har siden 2008 udgjort en stigende andel af den samlede skadestuerapporterede vold. Antallet af arbejdsrelaterede voldskader er ikke steget, men faldet har ikke været ligeså kraftigt som på de andre områder. I 2017 udgør arbejdsrelateret vold 11 procent af den samlede mængde voldsregistrerede skader.
  • Andelen af voldsskader i Region Hovedstaden er større end andelen af den samlede befolkning, hvilket kan indikere, at Region Hovedstaden har en overrepræsentation af voldsskader. Det modsatte ses for Region Nordjylland og Region Midtjylland, hvor andelen af voldsskaderne er mindre end andelen af befolkningen.  
Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder

Materialer