Tak til alle medlemmer

Plenarforsamling, temamøde, prisoverrækkelse og fejring af DKR’s 50-års jubilæum var på programmet i går.

Jeg er meget glad for, at vi kunne samles fysisk i går og fejre DKR’s 50-års jubilæum. Nogle af jer medlemsorganisationer har været med helt fra rådets start i 1971, flere er kommet til siden, og de to nyeste medlemmer er Center for Digital Pædagogik og Hanne Hartoft, som begge blev optaget på Plenarmødet i går. Hanne Hartoft, der er forsker i børneret, har allerede siddet med i rådet som repræsentant for Børnerådet og bliver i det nye år personligt medlem. Velkommen til de to nye medlemmer.

Vigtige beslutninger: ‘Fremtidens DKR’ og Strategisk handlingsplan

På Plenarforsamlingen i går godkendte vi  ’Fremtidens DKR’, som blandt andet betyder, at Plenarforsamlingen ændrer navn til Rådsforsamlingen, og Forretningsudvalget ændrer navn til Rådsledelsen og bliver en ledelse på ni medlemmer. Heraf vælges fire medlemmer af Medlemsforsamlingen, og fire medlemmer udpeges af Rådsledelsen. Rådsledelsen udpeger selv sin næstformand blandt Rådsledelsens medlemmer, mens formanden fortsat udpeges af justitsministeren. ‘Fremtidens DKR’ er vores fælles udgangspunkt i evt. drøftelser om udskillelse af sekretariatet. Plenarforsamlingen nikkede dog samtidig til, at vi arbejder på at gennemføre de ønskede ændringer under alle omstændigheder. Det vil ske ved, at vi kommer med et oplæg til en justeret forretningsorden på næste møde i Plenarforsamlingen.

Det glæder mig i øvrigt, at vi i går vedtog den strategiske handleplan for de næste tre år. Det er en ambitiøs strategi, hvor der fremover skal være mere fokus på praksiserfaring. Det har flere af jer medlemmer efterspurgt, og jeg ser frem til, at vi i højere grad kan få jeres viden i spil.

It-kriminalitet som ny central dagsorden

Jeg håber, at I der deltog på temamødet og i jubilæumsreceptionen, fik mulighed for at netværke og blev inspireret af de mange spændende oplæg om kriminalitetsforebyggelse. Det var i hvert fald hensigten. Jeg fik lejlighed til at tale med flere af jer - det var dejligt. Og det var spændende at høre de forskellige oplæg blandt andet om it-kriminalitet. Der er vist ingen tvivl om, at det er et vigtigt område, der kræver mere opmærksomhed. Det er også en af grundene til, at vi har valgt digitale krænkelser som en ny prioriteret dagsorden fremover. Det arbejde ser jeg frem til.

Tak for gode inputs på medlemsmøder

I året der er gået, har vi haft travlt. Vi har holdt en konference om utryghedsskabende unge og møder om resocialisering, forældres rolle i børns digitale liv, indretning af byrum, vold i nattelivet og ungdomskriminalitetsnævn. For alle møder gælder, at vi har fået værdifulde indspil fra jer medlemmer. Jeres inputs gør en forskel, og vi har blandt andet kunne nyttiggøre dem politisk. Vi har i årets løb holdt flere møder med beslutningstagere, hvor vi har trukket på jeres viden. Tak for det.

Dialog med kommunalpolitikere

Apropos politik; så var der kommunalvalg i tirsdags. Jeg vil i den forbindelse nævne, at vi i det nye år, når kommunalbestyrelserne har konstitueret sig, vil gøre en indsats i forhold til at komme i dialog med de nye byrådspolitikere. Det er et led i vores strategi, og det er noget vi vil prioritere i denne handleplansperiode. Det er et område, jeg ser et stort potentiale i.

Tak til alle medlemmer for godt samarbejde, og tak til jer, der var med til at fejre DKR’s jubilæum i går. Vi fortsætter fejringen resten af året, og særligt den 16. december, som var dagen, hvor rådet blev oprettet.

Erik Christensen, formand for DKR