Lovforslag om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge

13-03-2024

Høring over udkast til lovforslag om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge

Ved en mail af den 23. februar 2024 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anmodet Det Kriminalpræventive Råd (DKR) om eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge.

I den anledning skal DKR oplyse, at vi er et uafhængigt sagkyndigt råd, og vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Det Kriminalpræventive Råd hilser forslaget velkomment.

Dansk forskning viser, at unge gennem erfaringer med fritidsjob kan udvikle en række tilværelseskompetencer, som de også kan bruge i andre kontekster, fx evnen til at indgå i sociale sammenhænge, til at tage ansvar og være vedholdende.

Unge med fritidsjob får samlet set bedre karakterer og er hurtigere til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Forskning og praktiske erfaringer peger også på, at fritidsjob på sigt kan have en kriminalpræventiv effekt på børn og unge, både i forhold til risikoen for at modtage en fængselsdom og for at blive sigtet for kriminalitet.

Disse positive effekter ved fritidsjob er dog betinget af, at en række forudsætninger omkring fritidsjobbet er opfyldte.

For det første må fritidsjobbet ikke fylde så meget, at det vil gå ud over lektier og skolegang. Samtidig er det vigtigt, at:

 • Uddannede og stabile voksne kan motivere og støtte de unge i at få og
  fastholde fritidsjob, da mange unge mangler selvtillid, netværk og viden om
  jobsøgning.
 • Fritidsjobbet udvikler de unges sociale og emotionelle kompetencer.
 • Fritidsjobbet giver grobund for faglige og sociale succesoplevelser og styrker de
  unges selvværd, tro på egne evner, drømme og fremtidsmuligheder.
 • Jobbet tilbyder et positivt arbejdsfællesskab, der understøtter dannelse og
  positiv identitetsudvikling – og udgør et handlealternativ til illegitime aktiviteter
  i negative fællesskaber.
 • Ansættelsen får en længere varighed, da mange skift har en negativ virkning.

Af samme grund er det derfor vigtigt, at kommunen indretter lommepengejobbet hensigtsmæssigt med udgangspunkt i disse forudsætninger. Samtidig bør lommepengejobbet være almindeligt, legitimt og meningsfuldt for de unge, så de er motiverede for at påtage sig og fastholde det, lige som det gerne skal kunne bygge bro til en verden og et netværk, de unge ellers ikke havde adgang til.

Fritidsjob kan virke bedst, hvis barnet eller den unge ikke allerede er på kanten af kriminalitet, og hvis fritidsjob er en del af en helhedsorienteret og koordineret
forebyggende indsats, der støtter den unge i alle arenaer af livet.

Rådet skal anbefale, at fritidsjobs skal tilbydes til flere unge, der kan have nytte af
ordningen.

Rådet skal opfordre til, at ordningen evalueres.

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen

Sekretariatschef, Det Kriminalpræventive Råd

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef