Lov om ændring af planloven og forskellige andre love

28-06-2023

Høring over forslag til lov om ændring af planloven og forskellige andre love

Ved en mail af den 22. maj 2023 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd (DKR) om eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af planloven og forskellige andre love.

I den anledning skal DKR oplyse, at vi er et uafhængigt sagkyndigt råd, og vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Det bemærkes, at DKR i dette høringssvar udelukkende kommenterer på de kriminalpræventive aspekter af temaet byudvikling.

Indretning af bymidter kan have betydning for kriminalitetsbilledet og den oplevede tryghed i danske byer.

Strategisk planlægning med en helhedsorienteret tilgang, hvor lokale aktører bliver involverede, kan medføre nye funktioner og boliger, hvor der tidligere har været serviceerhverv og lignende. Disse funktionsændringer kan give øget opmærksom mod bymidten, flere mennesker på gaden og dermed øget naturlig overvågning, hvilket øger borgernes oplevelse af tryghed.

International forskning viser, at det er muligt at øge den oplevede tryghed og forebygge kriminalitet gennem fysiske greb i det bebyggede miljø, og lave områdebaserede og helhedsorienterede indsatser. Denne viden er samlet i rapporten ’Trygge byrum for alle, mange, få’[1], som herunder også udpeger otte kriminalpræventive principper, som er med til at nedbringe kriminalitet og styrke trygheden.

 Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen

Sekretariatschef, Det Kriminalpræventive Råd

 

[1] Trygge Byrum for Alle Mange Få 2022.pdf (dkr.dk)

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef