Ny lov til bekæmpelse af psykisk vold

03-02-2023

Høringssvar – Høring over udkast til lov om ændring af kriminallov for Grønland (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold)

Ved en mail af den 6. januar 2023 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd (DKR) om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR oplyse, at vi er et uafhængigt sagkyndigt råd og vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Det aktuelle forslag har til formål at kriminalisere psykisk vold i nære relationer.

DKR finder det positivt, at man ønsker at kriminalisere psykisk vold på linje med andre former for vold.

I den forbindelse er det positivt, at lovforslagets definition af psykisk vold anerkender, at psykisk vold tager mange former. For hvis vi skal være i stand til at sætte effektivt ind over for psykisk vold, så kræver det, at forståelsen af psykisk vold som fænomen er dækkende i forhold til, hvordan psykisk vold finder sted i
virkeligheden.

Forskning indikerer, at psykisk vold kan være mere skadende for ofres mentale helbred, end andre former for vold. Psykisk vold påvirker ofres psykiske, fysiske og sociale trivsel, og kan lede til, at ofre udvikler angst, PTSD og depression. Psykisk vold kan også skade ofre ved at skabe frygt, ensomhed, skam, reduceret selvværd, reduceret selvtillid, og gennem en række andre negative følgevirkninger.

Derfor er det vigtigt både at forebygge psykisk vold, og sætte ind over for psykisk vold, når det sker.

Rådet finder det positivt, at ’nære relationer’ defineres på en måde, så loven både omfatter psykisk vold begået af personer der har, og personer der tidligere har haft en nær tilknytning til den forurettedes husstand.

Psykisk vold fortsætter ofte efter samlivsophævelse, og vi ved fra undersøgelser om partnerdrab, at tiden efter et brud er særligt farlig. I langt størstedelen af sager om partnerdrab har ofret, forud for drabet, været udsat for psykisk vold. Derfor er det særligt vigtigt, at ofre for psykisk vold bliver beskyttet efter brud.

Derudover mener DKR, at lovforslaget bør inkludere psykisk vold begået på opholdssteder, eksempelvis psykisk vold mod anbragte børn, begået af personale på opholdssteder.

Endelig bemærker DKR, at kriminaliseringen af psykisk vold vil øge opmærksomheden på fænomenet og samtidig bidrage til oplysningen af børn og unge om alvoren af psykisk vold.

Derudover er det væsentligt at bemærke, at strafbestemmelsen ikke kan stå alene, men løbende bør følges af forebyggelsesinitiativer, hvis man vil den psykiske vold til livs.

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen

Sekretariatschef, Det Kriminalpræventive Råd

 

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef