Lovforslag om ændring af straffuldbyrdelsesloven

14-08-2023

Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffuldbyrdelsesloven (Afskæring af afsoning med fodlænke for voldtægtsdømte personer)

Ved en mail af den 28. juni 2023 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd (DKR) om eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af straffuldbyrdelsesloven (Afskæring af afsoning med fodlænke for voldtægtsdømte personer).

I den anledning skal DKR oplyse, at vi er et uafhængigt sagkyndigt råd, og vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

DKR skal bemærke, at der er en mangfoldighed inden for gruppen af gerningsmænd som er dømt for overtrædelse af straffelovens § 216 (voldtægt) og § 225, jf. § 216 (voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje). For nogle af disse gerningsmænd kan brugen af fodlænke være et effektivt redskab i forhold til at forebygge ny kriminalitet efter strafudståelse.

En dansk effektevaluering af fodlænkeordningen fra 2011, ’Afsoning i hjemmet. En effektevaluering af fodlænkeordningen’, har vist, at for unge under 25 år medfører afsoning i hjemmet en lavere risiko for recidiv end afsoning i fængslet - både i forhold til den generelle recidivrisiko og i forhold til risikoen for at begå grovere/alvorligere kriminalitet.

Samtidig har fodlænkeafsonere større sandsynlighed for at bestå en ungdomsuddannelse efter endt afsoning og har kortere perioder med ledighed efter afsoning – sammenlignet med afsonere i fængsel. Hvis løsladte har uddannelse eller arbejde, mindsker det risikoen for ny kriminalitet.

DKR vil derfor finde det mest hensigtsmæssigt – at det i de enkelte tilfælde, hvor det vurderes at være mest samfundsmæssigt hensigtsmæssigt – fortsat vil være muligt at kunne meddele voldtægtsdømte at afsone med fodlænke, både i form af tilladelse til at afsone hele domme under 6 måneders varighed og som led i afsoning af domme af over 6 måneders varighed.

Venlig hilsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef, Det Kriminalpræventive Råd

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef