Initiativer mod digitale krænkelser, sidestilling af tilsnigelse af samleje med voldtægt og udnyttelse af religiøs afhængighed

04-10-2022

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Initiativer mod digitale krænkelser, sidestilling af tilsnigelse af samleje med voldtægt og udnyttelse af religiøs afhængighed)

Ved en mail af den 6. september 2022 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

DKR hilser overordnet set initiativerne i lovforslaget velkomne.

Straf bør dog ikke stå alene. Hvis vi skal løse de underliggende problemer med digitale krænkelser og voldtægt, er straf i sig selv ikke nok. Derfor er brug for bl.a. forebyggelse og oplysning.

Hvad angår voldtægt har DKR gjort os til talsmænd for, at der skal gøres langt mere for at forebygge voldtægt. Der er behov for at sætte ind tidligt og gå systematisk til værks. Desværre har forebyggelsen ikke tilstrækkeligt fokus, når det kommer til voldtægt og seksuelle overgreb. DKR anbefaler derfor helt overordnet set på voldtægtsområdet, at regeringen tager et initiativ på tværs af ministerområder og sætter sig for at udarbejde en national forebyggelsesstrategi af voldtægt og seksuelle overgreb. Det kræver, at relevante aktører inddrages med henblik på at tilvejebringe viden og inspiration til, hvordan den nødvendige forandring kan skabes. En sådan strategi bør først og fremmest være helhedsorienteret og komme hele vejen rundt om problemstillingen.

Hvad angår den helt nye bestemmelse vedr. grooming mener DKR, at børn og unge bedst kan beskyttes mod overgreb og krænkelser på nettet, når de kender deres rettigheder, og ved hvor de kan få hjælp ved ubehagelige oplevelser. Derfor skal der sættes tidligt ind med undervisning i digitale krænkelser på skolerne med særligt fokus på grænser, samtykke og lovgivning. Det kræver desuden, at fagpersonalet og ledelsen på de enkelte skoler har de nødvendige redskaber til at håndtere og forebygge digitale krænkelser. Derfor opfordrer DKR til at lærere og skoleledere skal tilbydes opkvalificering ift. at kunne forebygge, håndtere og undervise i krænkelser på nettet.

Med venlig hilsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef, Det Kriminalpræventive Råd

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef