Styrket indsats mod menneskeudnyttelse

06-01-2022

Høringssvar – Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Styrket indsats mod menneskeudnyttelse)

Ved en mail af den 8. december 2021 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Man vil med lovforslaget indføre en ny selvstændig bestemmelse i straffeloven, der kriminaliserer udnyttelse af andre til at arbejde under åbenlyst urimelige forhold. Det er således blevet vurderet, at den nuværende lovgivning ikke i tilstrækkelig grad giver mulighed for at retsforfølge bagmænd bag menneskeudnyttelse.

Dette skyldes blandt andet, at praksis har vist, at det kan være svært at bevise tvangselementet i sager om menneskeudnyttelse, hvilket ellers er en forudsætning for, at der kan ske domfældelse efter § 262 a om menneskehandel. Derfor er mange i stedet blevet dømt efter straffelovens § 282 om åger.

En tværministeriel arbejdsgruppe har i denne henseende vurderet, at straffelovens bestemmelse om åger ikke afspejler alvoren af udnyttelse af andre til arbejde under åbenlyst urimelige vilkår. Således sigter bestemmelsen om åger efter at beskytte personer mod økonomisk udnyttelse – ikke mod udnyttelse til arbejde under åbenlyst urimelige forhold.

Arbejdsgruppen har på den baggrund vurderet, at det strafferetlige værn mod menneskeudnyttelse skulle styrkes gennem en selvstændig bestemmelse i straffeloven, således at grov udnyttelse af sårbare arbejdstagere retsforfølges og straffes på en måde, som modsvarer forbrydelsens alvor.

Det har imidlertid vist sig at være svært at løse problemerne med strafbestemmelser. Man har i mange år arbejdet internationalt med problemet med menneskeudnyttelse og -handel. Fx udgav EUCPN, det fælles europæiske kriminalpræventive netværk, i 2014 en såkaldt toolbox, som afdækkede hvor kompleks en udfordring, det er. Toolboxen beskriver blandt andet udfordringen i et EU-perspektiv og præsenterer lovende indsatser fra forskellige EU-lande, som har til formål at forebygge human trafficking.

DKR skal henlede opmærksomheden på muligheden for at give de forebyggende tiltag i Danmark et samtidigt eftersyn.

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef

 

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef