Nye regler til styrkelse af indsatsen imod ulovlige skydevåben

16-12-2022

Høringssvar den 22. november 2022 – Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om skydevåben.

Ved en mail af den 14. november 2022 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Ifølge Det Europæiske Kriminalpræventive Netværk, EUCPN, er kriminalitetsforebyggelse: ”Etisk acceptable og evidensbaserede aktiviteter rettet mod at reducere risikoen for kriminalitet og dets skadevirkninger med det ultimative mål om at arbejde hen imod forbedring af livskvalitet og sikkerhed for enkeltpersoner, grupper og samfund.”

Det aktuelle forslag har til formål at bekæmpe og forebygge ulovlig handel med skydevåben til og fra EU. Forslaget lægger derfor op til en lang række ændringer af den gældende forordning.

Særligt relevant i et kriminalpræventivt sigte er tiltagene der omhandler 1) Nye regler for import- og eksport der vil gøre det lettere for medlemslandene at spore og kontrollere skydevåben. 2) Nye initiativer til systematisk dataindsamling om internationale bevægelser af både lovlige og beslaglagte skydevåben.

Derudover ønsker man med forslaget at fjerne regeloverlap, at balancere behovet for øget sikkerhed og lettelse af den lovlige handel med skydevåben, samt at forbedre administrationen og samarbejdet mellem myndigheder.

Bekæmpelse af ulovlige skydevåben er en vigtig kriminalpræventiv indsats

DKR ser bekæmpelsen og forebyggelsen af ulovlige strømme af skydevåben som en meget vigtig opgave.

Skydevåben er en risikofaktor i mange typer af alvorlig kriminalitet, særligt i forhold til vold, drab, banderelateret kriminalitet og terror. DKR ser derfor indsatserne for at begrænse udbredelsen af ulovlige skydevåben og ulovlige handler med skydevåben som yderst vigtige kriminalitetsforebyggende indsatser.

Kontrol og dataindsamling er vigtige redskaber.

Kontrol med skydevåben, komponenter og ammunition bidrager til at begrænse udbredelsen af ulovlige skydevåben, og forebygger derfor kriminalitet i samfundet.

Dataindsamling muliggør forskning og kan give beslutningstagere og myndigheder et bedre overblik over problemets karakter og omfang, hvilket muliggør lov- og praksisændringer, der skal tilvejebringe kriminalitetsforebyggende tiltag.

Forslaget har derfor flere gode elementer, set fra et kriminalpræventivt perspektiv.

Venlig hilsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef, Det Kriminalpræventive Råd

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef