Nye regler til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

20-12-2022

Høringssvar – Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.

Ved en mail af den 30. november 2022 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR oplyse, at vi er et uafhængigt sagkyndigt råd og vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Det aktuelle forslag har to hovedelementer:

1. At pålægge udbyderne forpligtelser med hensyn til opsporing, indberetning, fjernelse og spærring af kendt og nyt materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, samt hvervning af børn, uanset hvilken teknologi der anvendes i onlineudvekslingerne

2. Oprettelse af et EU-center for seksuelt misbrug af børn som et decentraliseret agentur

The National Centre for Missing and Exploited Children (US) modtog I 2020 21 mio. indberetninger og 1 mio. af dem vedrørte EU-stater.

Børn har krav på beskyttelse mod seksuelle overgreb og den videregående udnyttelse af dem, som det digitale univers muliggør.

Frivillige ordninger er utilstrækkelige og de nationale lovgivninger på området er begyndt at udvikle sig i forskellige retninger.

Dansk politi står overfor massive og stigende udfordringer på dette område. Det er ikke muligt at bekæmpe denne form for overgreb alene med traditionel efterforskning.

Det Kriminalpræventive Råd hilser derfor dette ambitiøse strukturelle tiltag velkomment.

Forslaget holder udbydere ansvarlige, men vil også understøtte tiltag, der kan hjælpe dem med at stoppe udbredelse.

Fokus er på efterforskning, men i høj grad også på at begrænse udbredelse.

Forslaget tillægger også ofre rettigheder til at få oplyst om nye indberetninger i eftertiden efter opsporing og fjernelse.

Der er i forberedelsen af lovforslaget arbejdet med balancen mellem ret til privatliv og efterforskning.

EU-centret skal fungere som en særlig indberetningskanal for hele EU. Under visse omstændigheder kan der foretages onlinesøgninger efter materiale.

Forslaget kræver en betydelig ressourceanvendelse på EU-plan til etablering af et center, der skal ligge i tilknytning til Europol. Det vil formentlig også på nationalt plan være betydelige udgifter blandt andet til de koordinerende myndigheder.

Efter Rådets vurdering er der i høj grad brug for dette tiltag.


Venlig hilsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef, Det Kriminalpræventive Råd

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef