Særskilt stalkingbestemmelse i straffeloven

20-09-2021

Høringssvar - Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og tilholdsloven. (Styrket indsats mod stalking)

Ved en mail af den 23. august 2021 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Først og fremmest understreger DKR, at stalking og anden krænkende adfærd er uacceptabelt og kan være yderst belastende og traumatiserende for offeret. Derfor er det fornuftigt, at det får konsekvenser.

Hvis vi vil gøre samfundets indsats endnu mere effektiv, vil DKR pege på betydningen af at få mere viden om gerningspersonerne og de omstændigheder, der fører til stalking. Det er vigtigt, at gerningspersoner, der er motiverede for at bryde ud af deres dårlige mønstre, får hjælp. Vi har i den forbindelse noteret os, at der allerede eksisterer et tilbud om et rådgivningsforløb for stalkere ved Dansk Stalking Center.

Vil vi som samfund stalking til livs, vil det nok kunne betale sig at sætte tidligt ind med forebyggelsesindsatser, allerede inden gerningspersonens adfærd udvikler sig til stalking. På andre områder er der gode resultater med at aktivere personer, der omgiver henholdsvis gerningspersonen og offeret (bystanders).

DKR vil anbefale, at man afsøger mulighederne for dette vedrørende stalking.

Den 20. september 2021

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef