Kriminalisering af identitetstyveri

24-11-2021

Høringssvar – Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Nyt uafhængigt tilsyn med bevismidler og udvidelse af politiklageordningen)

Ved en mail af den 27. oktober 2021 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger. I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Lovforslaget er først og fremmest et udtryk for, at man bestræber sig på, at lovgivningen skal følge den teknologiske udvikling i samfundet. Det er vigtigt, at lovgivningen formår at adressere aktuelle problemstillinger – særligt på internettet.

Med kriminaliseringen af identitetstyveri forsøger man at lukke det ”hul”, som den nuværende lovgivning ikke finder strafbart – nemlig de tilfælde, hvor identitetstyveriet ikke er sket med et bestemt formål om fx at skade den anden persons omdømme eller med henblik på økonomisk vinding. Forslaget lægger altså op til, at der fremover ikke skal være krav om, at identitetstyveriet er sket med et bestemt formål, før det er strafbart.

Omfanget af dette problem (hvor identitetstyveriet ikke er sket med et bestemt, strafbart formål) synes imidlertid uklart. Endvidere er der risiko for, at forslaget vil ramme utilsigtet. DKR skal derfor anbefale, at
der bliver fulgt op på, i hvilket omfang lovgivningen bliver anvendt såvel som om den rent faktisk rammer efter hensigten.

Lovforslaget adresserer også sletning af indhold på nettet. Vi ved, at det kan være en udfordring for ofrene at få slettet ulovligt indhold fra nettet. Det kan betyde, at ofrene skal forholde sig til og konfronteres med identitetsmisbruget over mange år. Derfor er det positivt, at der i forslaget sættes fokus på muligheden for at få slettet materialet, og at denne forpligtelse kan pålægges andre personer eller selskaber, hvis ikke den dømte selv råder over indholdet.

DKR skal endeligt påpege, at en ændring af lovgivningen ikke kan stå alene, hvis man ønsker at komme identitetsmisbrug og andre digitale krænkelser til livs. Beslutter man at kriminalisere identitetsmisbrug er
det derfor væsentligt, at man samtidig styrker arbejdet med at forebygge digitale krænkelser – især blandt børn og unge, så de undgår at blive ofre for eller udsætte andre for forbrydelser på nettet. Det er
afgørende, at børn fra en tidlig alder lærer hvad der er rigtigt, forkert og ikke mindst ulovligt på nettet.

DKR vil i fremtiden følge udviklingen på området og holde forebyggende tiltag af digitale krænkelser for øje.

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef