Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse

27-10-2020

Høringssvar – Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse).

Ved en mail af den 29. september 2020 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger. 

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet

I løbet af det sidste årti er antallet af kvinder, der udsættes for voldtægt eller voldtægtsforsøg mere end fordoblet. Det betyder, at flere end 6.700 kvinder udsættes for voldtægt eller voldtægtsforsøg hvert år. Det er en stigning, vi ikke kan leve med, og som i høj grad kalder på politisk handling.

Vi ser positivt på den nye samtykkelovgivning, fordi den kan føre til, at færre bliver udsat for seksuelle overgreb. Den offentlige debat om samtykke og seksuelle overgreb har forhåbentligt været med til, at flere allerede er blevet mere opmærksomme på, hvor andre menneskers grænser går.

DKR skal imidlertid understrege, at voldtægt og seksuelle overgreb imidlertid er et stort kriminalitetsproblem, som – hvis det for alvor skal bekæmpes – kræver mere end en ændring af straffeloven. Frem for kun at fokusere på hvad vi skal gøre, når skaden er sket, mener vi i DKR, at vi i højere grad skal forsøge at undgå de mange voldtægter.

Derfor er det DKR’s klare holdning, at der skal gøres langt mere for at forebygge voldtægt. Der er behov for at sætte ind tidligt og gå systematisk til værks. Desværre har forebyggelsen ikke tilstrækkeligt fokus, når det kommer til voldtægt og seksuelle overgreb. DKR anbefaler derfor, at regeringen tager et initiativ på tværs af ministerområder og sætter sig for at udarbejde en national forebyggelsesstrategi af voldtægt og seksuelle overgreb. Det kræver, at relevante aktører inddrages med henblik på at tilvejebringe viden og inspiration til, hvordan den nødvendige forandring kan skabes.

En sådan strategi bør først og fremmest være helhedsorienteret og komme hele vejen rundt om problemstillingen.

DKR peger bl.a. på en ambitiøs undervisningsindsats i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, hvor der er behov for, at børn og unge gøres mere bevidste om, hvordan de undgår seksuelt grænseoverskridende adfærd, så de hverken ender som ofre eller gerningsmænd, og så de tager aktivt afstand fra grænseoverskridende adfærd, som de bliver vidner til.

Vi skal have mere fokus på gerningsmændene. Der er brug for, at vi får meget mere viden om deres adfærd, så vi kan udvikle målrettede indsatser.

Samtidig mener DKR, at opsporingen og forebyggelsen blandt de børn og unge, der allerede udviser seksuelt bekymrende adfærd, bør styrkes markant. Denne gruppe børn og unge kan i dag få behandling, men der er nødvendigt, at de bliver opsporet og behandlet endnu tidligere.

En national forebyggelsesstrategi bør også indeholde en særlig indsats målrettet flergangsofre. 26 procent af voldtægtsofre bliver udsat for overgreb 2-3 gange, mens det for 18 procent er helt oppe på fire gange eller flere på blot fem år.

Den 27. oktober 2020 

Med venlig hilsen

Erik Christensen
Formand

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef