Frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse

18-03-2020

Høringssvar – Udkast til betænkning om frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse.

Ved en mail af den 19. februar 2020 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet. Den nyligt offentliggjorte offerundersøgelse viste, at antallet af kvinder, der blev udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2019 var signifikant flere end 6.700. For ti år siden viste offerundersøgelserne, at omkring 3.000 kvinder årligt blev udsat for voldtægt, så der er tale om en bekymrende udvikling, der kræver handling.

DKR støtter derfor også regeringens bestræbelser på at skabe en forandring på voldtægtsområdet, herunder også via en ny voldtægtsbestemmelse, som baseres på princippet om frivillighed, hvor tilegnelses-, bevis- og bevisbyrdekravene er uforandrede.

Det er imidlertid uklart, hvorvidt en ny bestemmelse vil have en generalpræventiv eller adfærdsregulerende effekt. Det er derfor vigtigt, at regeringens tiltag understøttes med tiltag som forebygger, at voldtægt sker.

Hvis vi skal den negative udvikling til livs, er vi nødt til at skabe en adfærdsændring, bl.a. via målrettet oplysning, undervisning af børn og unge samt ved indsatser over for ofre, som er i risiko for at blive ofre igen.

Der er i dag overraskende lidt viden om, hvordan vi bedst forebygger voldtægt, og det bør der gøres noget ved. Vi mener på den baggrund, at der er behov for en helhedsorienteret og vidensbaseret indsats, og at der derfor bør iværksættes en systematisk national strategi for forebyggelse af voldtægt.

Vi anbefaler således en national forebyggelsesstrategi, hvor alle aktører på området, bl.a. myndigheder, organisationer og eksperter, bringer deres viden i spil og forpligter sig til handling. Derudover er det afgørende, at borgerne involveres, da det i høj grad også handler om at ændre danskernes normer og værdier. Det er DKR’s opfattelse, at en sådan strategi vil kunne løfte den samlede indsats og reducere antallet af voldtægtsofre.

Den 18. marts, 2020

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef