Opholds- og kontaktforbud for hjemvendte fremmedkrigere

18-02-2020

Høringssvar – Forslag til lov om ændring af straffeloven (Initiativer mod fremmedkrigere og andre terrordømte).

Ved en mail af den 13. januar 2020 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Det Kriminalpræventive Råd anerkender intentionen om at få hjemvendte fremmedkrigere ud af det miljø, som kan have påvirket dem til at drage afsted i første omgang. DKR skal imidlertid pege på, at tvang medfører en risiko for at fastholde de pågældende personers oplevelse af at være marginaliseret og anderledes. Vi mener, det er vigtigt, at man tænker i indsatser, der inkluderer og trækker dømte ind i positive miljøer.

Østjyllands Politi og Aarhus Kommune er forankret i et samarbejde om radikaliseringsforebyggelse kaldt Aarhus-modellen. Her er den grundlæggende tilgang, at den unge skal hjælpes et sted hen, hvor vedkommende selv beslutter sig for at vælge kriminalitet og ekstremisme fra. Dette har vist sig at være en virksom metode. DKR skal anbefale, at man lader sig inspirere af de gode erfaringer fra den tidlige forebyggelse i denne sammenhæng.

DKR har noteret, at Folketinget de seneste år har vedtaget lovgivning, der meddeler bestemte grupper i samfundet opholds- og kontaktforbud. Her henvises der bl.a. til straffelovens § 79 a vedrørende personer tilknyttet rocker- og bandemiljøet samt vedtagelsen af § 236, stk. 1, om dømte seksualforbrydere.

DKR er betænkelige ved, at et forbud kan gives på baggrund af en ubetinget fængselsstraf uanset længden af denne. Vi mener – på linje med Advokatrådet – at det er ude af proportioner, at selv en helt kort fængselsstraf kan medføre en årelang (mindst 1 år) indskrænkning i den dømtes bevægelsesfrihed og mulighed for at se venner og familiemedlemmer.

Den 18. februar 2020

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef