Bekæmpelse af finansiel kriminalitet

25-09-2019

Høringssvar – Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet).

Ved en mail af den 28. august 2019 har Finanstilsynet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

DKR anerkender behovet for at styrke bekæmpelsen af finansiel kriminalitet, herunder hvidvask og terrorfinansiering. Det noteres samtidig, at lovforslagets 8 hovedelementer repræsenterer en helhedsorienteret tilgang til problemet, og at forebyggelse er inkluderet.

Den teknologiske udvikling medfører imidlertid nye udfordringer, når det gælder forebyggelse af finansiel kriminalitet. Derfor henleder DKR opmærksomheden på, i den kommende tid, at adressere de muligheder og udfordringer, den teknologiske udvikling giver i forbindelse med forebyggelse af finansiel kriminalitet.

Den 25. september 2019.

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef