Internetkriminalitet

18-10-2019

Høringssvar - udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Styrkelse af politiets muligheder for efterforskning af kriminalitet på internettet).

Ved en mail af den 25. september 2019 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

DKR anerkender vigtigheden af at kunne efterforske grov kriminalitet som børneporno og salg af våben og eksplosiver på internettet. Vi er opmærksomme på, at flere og flere borgere benytter sig af onlinehandel, og at kriminelle har udnyttet denne udvikling til i højere grad at lave kriminalitet på internettet. DKR anerkender derfor ønsket om, at politiets efterforskningsmuligheder på internettet står mål med udviklingen i kriminaliteten.

DKR skal dog understrege, at der i en udvidelse af politiets mulighed for at anvende agenter ligger en retssikkerhedsmæssig udfordring. Det noteres, at balancen mellem hensynet til bekæmpelse af kriminalitet på den ene side og hensynet til retssikkerheden på den anden side adresseres i lovforslaget. DKR er enig i, at det er en vigtig og vanskelig afvejning.

DKR skal derfor opfordre til en høj grad af transparens for at sikre, at det retssikkerhedsmæssige hensyn ikke kommer til at skride. Det er samtidig vigtigt at sikre, at politiets arbejdsmetoder har legitimitet i befolkningen. Dette kunne for eksempel være gennem løbende evalueringer, der giver mulighed for løbende at tage stilling til, om effekten af anvendelsen af agenter står mål med den retssikkerhedsmæssige udfordring, det skaber.   

Den 18. oktober 2019

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef