Ungdomskriminalforsorgens tilsyn og reaktioner

11-12-2018

Høringssvar – udkast til bekendtgørelse om ungdomskriminalforsorgens tilsyn og reaktioner.

Ved en mail af 23. november 2018 har Justitsministeriet anmodet om Det Kriminalpræventive Råds (DKR) eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet. 

Rådet kan tilslutte sig det generelle princip i at føre tilsyn og i at fastsætte nærmere regler om opfølgning, hvis et barn eller en ung af forskellige årsager ikke efterlever Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

Vi må dog advare mod en for rigid fokus på kontrol. Det kan komme til at virke kontraproduktivt og modarbejde hensigten. 

Generelt opfordrer Rådet til, at et tilsyn med børn eller unge, der bevæger sig på en kriminel løbebane, mødes med en fast men støttende hånd. De tiltag, der iværksættes bør altid balancere behovet for sanktion og kontrol, der kan skabe modstand, og støtte og inddragelse, som virker opbyggende og skaber ejerskab. DKR anbefaler derfor, at det kommende tilsyn bør prioritere ressourcer til støtte, motivation og inddragelse af den unge i udarbejdelsen af en plan for efterlevelse af det aftalte pålæg og efterfølgende tilsyn og kontrol. 

Den 11. december 2018.

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef