Familiehuset og forældreansvarsloven mv.

24-08-2018

Høringssvar til forslag til lov om Familieretshuset og forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven).

Børne- og Socialministeriet har den 28. juni anmodet om Det Kriminalpræventive Råds eventuelle bemærkninger til ovennævnte lovforslag, der implementerer en politisk aftale af 27. marts 2018 om ét samlet familieretligt system.
DKR arbejder for at fremme et trygt samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet.

Gode relationer til stabile og tydelige voksne er en vigtig beskyttende faktor i børns udvikling. Skilsmisse og brud indebærer i nogle tilfælde en væsentlig risiko for at påvirke og forringe relationerne mellem børn og deres forældre.

I 2016 udgav SFI rapporten ”På vej mod ungdomskriminalitet, hvilke faktorer gør en forskel i ungdommen”. En vigtig pointe er, ”at faktorer hele opvæksten igennem kan medvirke til, at man begynder, forsætter eller stopper med normbrydende adfærd og kriminalitet”.

I anledning af høringen skal det Kriminalpræventive Råd udtale, at Rådet hilser det gennemgående fokus på hensynet til barnet i håndteringen af skilsmisser velkommen.

For så vidt angår de enkelte lovforslag kan Det Kriminalpræventive Råd henholde sig til Børnerådets høringssvar.

Den 24. august 2018

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef