Rockerborge

09-02-2017

Høring over betænkning nr. 1562/2016 om indsatsen over for rockerborge mv.

Hermed Det Kriminalpræventive Råds (DKR) høringssvar efter Justitsministeriets anmodning per e-mail den 16. januar 2017.

DKR arbejder for at fastholde det høje tryghedsniveau i befolkningen, hvorfor DKR finder det positivt, at regeringen har fokus på, hvordan utryghedsproblematikken omkring rockerborge – og særligt når de placeret i boligområder - kan håndteres.

DKR støtter modellen, hvor kommunerne får hjemmel til at lukke rockerborgere, hvis der konkret skulle opstå problemer i form af utryghedsskabende adfærd. I den forbindelse finder DKR det positivt, at det fremgår af lovbemærkningerne, at det skal foretages en objektiviseret bedømmelse, således at kommunerne ved vurderingen skal lægge vægt på konkrete hændelser, som er egnet til at skabe utryghed.

DKR finder således, at lovforslaget har fundet en god balance mellem at give kommunernes mulighed for at kunne reagere i forhold til evt. problematiske rockerborge og borgernes herunder rockernes retssikkerhed.

Den 9. februar 2017

Med venlig hilsen

Anna-Karina Nickelsen
Sekretariatschef