Udkast til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v

22-11-2023

Høring over udkast til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud og børne- og ungehjem

Ved en mail af den 2. november 2023 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet anmodet Det Kriminalpræventive Råd (DKR) om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud og børne- og ungehjem.

I den anledning skal DKR oplyse, at vi er et uafhængigt sagkyndigt råd, og vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Det er vigtigt, at børn og unge der modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, modtager tilbud om forebyggelse af risikoadfærd i et kriminalpræventivt samarbejde med udgangspunkt i vurdering af målgruppen. Specialområdet, som bekendtgørelsen refererer til, er mangfoldigt og ikke et ensartet tilbud på linje med folkeskolen. Der er derfor i højere grad end på almenområdet, behov for en lokal kortlægning af behov og muligheder for, at den enkelte specialskole eller specialpædagogiske tilbud indgår i det lokale kriminalpræventive samarbejde.

Beslutningen om, hvilke forebyggende indsatser og samarbejder elever der modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand møder, bør bero på en konkret vurdering.

Rådet hilser det velkomment, at det er muligt at tilbyde et kort målrettet undervisningsforløb til et barn eller en ung, som bliver anbragt på en delvis lukket døgninstitution, delvis lukket afdeling på en døgninstitution, sikret døgninstitution eller en særligt sikret afdeling, hvor anbringelsen må antages at være for en kortere periode på op til otte uger.

Børn og unge som må antages at være anbragt i mere end 8 uger kan dog også have gavn af et målrettet undervisningsforløb. På den baggrund er det værd at overveje muligheden for at kunne iværksætte længere forløb.

Venlig hilsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef, Det Kriminalpræventive Råd

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef