Fakta om voldtægt

Politiet modtog 944 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2017. Det anslås dog, at der finder mange flere voldtægter sted, da mange voldtægter aldrig anmeldes.

Mørketallet for voldtægt er stort, da mange overgreb aldrig bliver anmeldt. Mørketallet er den kriminalitet, politiet aldrig får kendskab til, og derfor ved politiet ikke noget om offer, gerningsperson eller deres relation til hinanden i voldtægterne under mørketallet.

Hvordan måles omfanget af voldtægter?

Anmeldelsestallet er en måde at måle omfanget af voldtægter på, men da mange voldtægter ikke anmeldes, er anmeldelsesstatistikken en mangelfuld kilde. Når anmeldelsestallene for voldtægt stiger eller falder over tid, er det ikke nødvendigvis fordi det reelle antal voldtægter stiger eller falder.  Ændringerne kan også skyldes, at ofrene er blevet enten ’bedre’ eller ’dårligere’ til at anmelde forbrydelsen. 

For at få et bedre indblik i omfanget af seksuelle overgreb, har man i en offerundersøgelse spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne mellem 16 og 74 år om de har været udsat for forskellige former for kriminalitet. Her undersøger man, hvor mange, der har været udsat for 'tvangssamleje'. I undersøgelsen spørger man på denne måde: "Kan du fortælle mig, om du inden for de seneste fem år har været udsat for, at en mand ved brug af vold eller trusler om vold har forsøgt at tvinge dig til eller rent faktisk har tvunget dig til samleje?" Spørgsmålet stilles kun til kvinder.  

En anden undersøgelse viser omfanget af tvangssamleje i et livstidsperspektiv, hvilket vil sige, at undersøgelsens deltagere svarer på om de nogensinde i deres liv har været udsat for et overgreb. Det betyder, at en svarperson godt kan være 65 år ved svarafgivelse, men har oplevet overgrebet som 14-årig. Her har man spurgt både mænd og kvinder.

Det skal understreges, at tvangssamleje ikke nødvendigvis er det samme som voldtægt i juridisk forstand, da der er tale om en vurdering fra offeret selv om, hvad han eller hun har været udsat for. Når man taler om omfanget af voldtægter, må man derfor skelne mellem tal baseret på en juridisk forståelse af voldtægt (anmeldelsestal og tal over sigtede og dømte personer) og tal fra offerundersøgelser, hvor det omtales som tvangssamleje.

Hovedtal voldtægt

 • Politiet modtog i 2017 944 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg. I 2016 lå tallet på 791; anmeldelsestallene varierer således år for år 
 • Ved godt 70 % af anmeldelserne for voldtægt mv. sigter politiet en gerningsmand
 • Ca. 54 personer bliver årligt fundet skyldige i voldtægt (gennemsnit for 2007 - 2016). I 2016 var tallet 66. 
 • Ca. 6 % af den danske befolkning – både mænd og kvinder – har på et tidspunkt i løbet af deres liv været udsat for tvungen sex
 • Ca. 4 % af den danske befolkning – både mænd og kvinder – har på et tidspunkt i løbet af deres liv været udsat for forsøg på tvungen sex
 • Omkring 16% af ofrene er mænd mens 84% af ofrene er kvinder
 • Det skønnes, at ca. 5.100 kvinder udsættes for tvangssamleje eller forsøg på det om året. Tallet er forbundet med en vis usikkerhed 
 • For ca. halvdelen (47 %) af de kvinder, der angiver, at de har været udsat for tvangssamleje eller forsøg på det, er der tale om fuldbyrdet tvangssamleje. 

Forholdet mellem offer og gerningsperson

Mange forbinder voldtægt med et overgreb begået af en ukendt gerningsmand, som overrasker en på vej hjem sent om aftenen. Det er dog kun i ca. hvert tredje tilfælde, hvor en kvinde har været udsat for tvangssamleje, at overfaldsmanden er en ukendt person.

Der er en tydelig sammenhæng mellem, om offeret og gerningspersonen kender hinanden i forvejen, og om overgrebet anmeldes. Flere anmelder overgrebet, hvis gerningspersonen er en, offeret ikke kender, end hvis gerningspersonen og offeret kender hinanden godt.

 • I 37 % af de tilfælde, hvor en kvinde er blevet udsat for tvangssamleje eller forsøg på det enten ved vold eller trusler om vold, er gerningspersonen en nuværende eller tidligere partner
 • I 32 % er gerningspersonen en, som kvinden ikke har mødt før
 • I 21 % af er gerningspersonen en ven eller en bekendt
 • I ca. 3 % er gerningspersonen en person kvinden kun har kendt kortvarigt, fx en person hun lige har mødt i byen eller på Internettet. 

Ofrene

 • Unge under 25 år er mere udsat for tvangssamleje og forsøg på tvangssamleje sammenlignet med ældre grupper. De unge under 25 år udgør 58 % af det skønnede antal ofre for tvangssamleje
 • I 65 % af tilfældene er offeret ikke påvirket af alkohol. 
 • I et livstidsperspektiv er 40 % af ofrene teenagere, dvs. mellem 13 og 19 år, da overgrebet skete. 

Gerningsstedet

Da mange overgreb bliver begået af en person, som offeret kender i forvejen, især en partner eller ven, er det ikke overraskende, at de fleste overgreb enten sker i offerets eller gerningspersonens hjem. I alt anslås det, at ca. 2/3 af alle tvangssamlejer finder sted i private hjem. Den typiske gerningssituation er da også enten ”en almindelig dag i et privat hjem” (43%) eller "i forbindelse med en fest eller bytur" (29%). 

Anmeldelse m.m.

Du kan få mere rådgivning om anmeldelse, lægeundersøgelse og afhøring mv. på anklagemyndighedens hjemmeside.