Fakta om voldtægt

Politiet modtog 1.662 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2019. Det anslås dog, at der finder mange flere voldtægter sted, da mange voldtægter aldrig anmeldes.

Mørketallet for voldtægt er stort, da mange overgreb aldrig bliver anmeldt. Mørketallet er den kriminalitet, politiet aldrig får kendskab til, og derfor ved politiet ikke noget om offer, gerningsperson eller deres relation til hinanden i voldtægterne under mørketallet.

Aktuelle tal

 • Gennemsnitligt er 6.700 kvinder årligt blevet udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg i perioden 2008-2019. Det statistiske materiale er for spinkelt til at vurdere det præcise omfang på enkelte år, men i 2019 svarede signifikant flere kvinder end i perioden som helhed, at de havde været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg.
 • 48 % af overgrebene er fuldbyrdet tvangssamleje
 • 67 % af tvangssamlejerne eller forsøg på det er sket i et privat hjem
 • I 2019 modtog politiet 1.662 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg. 298 af anmeldelserne handlede om overgreb på børn under 12 år
 • I 2019 faldt der 314 domme for voldtægt. Heraf var de 108 domme vedr. børn under 12 år
 • 6 % af den danske befolkning – både mænd og kvinder – har på et tidspunkt i løbet af deres liv været udsat for tvungen sex
 • 4 % af den danske befolkning – både mænd og kvinder – har på et tidspunkt i løbet af deres liv været udsat for forsøg på tvungen sex
 • I et livstidsperspektiv er ca. 16% af ofrene mænd mens 84% af ofrene er kvinder.

Forholdet mellem offer og gerningsperson

Mange forbinder voldtægt med et overgreb begået af en ukendt gerningsperson. Det er dog kun i knap hvert tredje tilfælde, hvor en kvinde har været udsat for tvangssamleje, at overfaldsmanden er en ukendt person.

I størstedelen af overgrebene kender offer og gerningsperson hinanden, enten som nuværende eller tidligere partner, ven/bekendt eller familiemedlem.

Der er en tydelig sammenhæng mellem, om offeret og gerningspersonen kender hinanden i forvejen, og om man anmelder overgrebet til politiet. Flere anmelder overgrebet, hvis gerningspersonen er en, de ikke kender, end hvis gerningspersonen er en de kender.

Relationen mellem offer og gerningsperson ved voldtægt

Kilde: Offerundersøgelser 2005-2018

Ofrene

Unge under 24 år er mest udsat for tvangssamleje eller forsøg på det.

I Offerundersøgelser spørger man kun kvinder, om de har været udsat. Derfor ved vi ikke meget om mænd som ofre. I en undersøgelse om tvangssamleje i et livstidsperspektiv er det anslået, at størstedelen af ofrene er kvinder (84 pct.) og en mindre del udgør mænd (16 pct.).

 • I størstedelen af tilfældene var ofrene ikke påvirket af alkohol eller andet, da de blev udsat for tvangssamlejet eller forsøg på det.
 • I godt halvdelen af tilfældene fik ofrene synlige skader og mærker.
 • Langt størstedelen af ofrene vurderer, at overgrebet var meget eller ret alvorligt.

Unge kvinder er mest udsat

Aldersfordeling blandt ofre for voldtægt eller voldtægtsforsøg.

Kilde: Offerundersøgelser

Gerningssted

Da mange overgreb bliver begået af en person, som offeret kender i forvejen, især en partner eller ven, er det ikke overraskende, at de fleste overgreb enten sker i offerets eller gerningspersonens hjem.

I alt anslås det, at godt to ud af tre af alle tvangssamlejer finder sted i private hjem. Den typiske gerningssituation er da også enten ’en almindelig dag i et privat hjem’ eller ’i forbindelse med en fest eller bytur’.

Ca. 1-2 ud af 10 af ofrene angiver, at overgrebet fandt sted på et offentligt tilgængeligt sted, som fx en park eller lignende.

Konsekvenser af voldtægt

At blive udsat for voldtægt kan have store konsekvenser for offeret. Man ved, at der er en højere risiko for at opleve et seksuelt overgreb igen, hvis man allerede har oplevet et. Derudover er der psykiske konsekvenser forbundet med seksuelle overgreb.

De mest udbredte konsekvenser blandt teenagere er:

 • Det har påvirket deres forhold til sex
 • De har skammet sig og været flove
 • De har haft sværere ved at stole på andre
 • De har følt sig beskidte
 • Det er gået ud over deres selvværd. 

De fleste overgreb har konsekvenser for ofrene. Derfor skal vi forebygge overgreb så tidligt som muligt.

Hvordan måles omfanget af voldtægter?

Anmeldelsestallet er en måde at måle omfanget af voldtægter på, men da mange voldtægter ikke anmeldes, er anmeldelsesstatistikken en mangelfuld kilde. Når anmeldelsestallene for voldtægt stiger eller falder over tid, er det ikke nødvendigvis fordi det reelle antal voldtægter stiger eller falder.  Ændringerne kan også skyldes, at ofrene er blevet enten ’bedre’ eller ’dårligere’ til at anmelde forbrydelsen. 

For at få et bedre indblik i omfanget af seksuelle overgreb, har man i en offerundersøgelse spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne mellem 16 og 74 år om de har været udsat for forskellige former for kriminalitet. Her undersøger man, hvor mange, der har været udsat for 'tvangssamleje'. I undersøgelsen spørger man på denne måde: "Kan du fortælle mig, om du inden for de seneste fem år har været udsat for, at en mand ved brug af vold eller trusler om vold har forsøgt at tvinge dig til eller rent faktisk har tvunget dig til samleje?" Spørgsmålet stilles kun til kvinder.  

En anden undersøgelse viser omfanget af tvangssamleje i et livstidsperspektiv, hvilket vil sige, at undersøgelsens deltagere svarer på om de nogensinde i deres liv har været udsat for et overgreb. Det betyder, at en svarperson godt kan være 65 år ved svarafgivelse, men har oplevet overgrebet som 14-årig. Her har man spurgt både mænd og kvinder.

Det skal understreges, at tvangssamleje ikke nødvendigvis er det samme som voldtægt i juridisk forstand, da der er tale om en vurdering fra offeret selv om, hvad han eller hun har været udsat for. Når man taler om omfanget af voldtægter, må man derfor skelne mellem tal baseret på en juridisk forståelse af voldtægt (anmeldelsestal og tal over sigtede og dømte personer) og tal fra offerundersøgelser, hvor det omtales som tvangssamleje.

Anmeldelse m.m.

Du kan få mere rådgivning om anmeldelse, lægeundersøgelse og afhøring mv. på anklagemyndighedens hjemmeside.

Ændring i tallene

DKR vil fra januar 2020 opgøre anmeldelser og domme for voldtægt, så det svarer til straffelovens definition af voldtægt.

Det betyder, at  ’samleje med personer i hjælpeløs tilstand’ og de fleste former for overgreb mod børn nu indgår i vores tal.

Tallene, vi anvender, er derfor en del større, end de tal, du kan finde hos Danmarks Statistik under kategorien voldtægt mv.

Materialer

Jonas Mannov

Analytiker

Kilder

Marie Heinskou m.fl. 2017: Seksuelle krænkelser

Offerundersøgelser 2005-2018 og 2005-2019 hovedtal

Danmarks Statistik

Rigspolitiets centrale nøgletal.