Fakta om voldtægt

Politiet modtog 1.079 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2018. Det anslås dog, at der finder mange flere voldtægter sted, da mange voldtægter aldrig anmeldes.

Mørketallet for voldtægt er stort, da mange overgreb aldrig bliver anmeldt. Mørketallet er den kriminalitet, politiet aldrig får kendskab til, og derfor ved politiet ikke noget om offer, gerningsperson eller deres relation til hinanden i voldtægterne under mørketallet.

Aktuelle tal

 • Hvert år udsættes omkring 5.400 kvinder for tvangssamleje eller forsøg på det (tallet er forbundet med en vis usikkerhed)
 • 47 % af disse overgreb er fuldbyrdet tvangssamleje
 • 66 % af tvangssamlejerne eller forsøg på det er sket i et privat hjem
 • I 2018 modtog politiet 1.079 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg
 • 69 personer blev fundet skyldige i voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2018
 • 6 % af den danske befolkning – både mænd og kvinder – har på et tidspunkt i løbet af deres liv været udsat for tvungen sex
 • 4 % af den danske befolkning – både mænd og kvinder – har på et tidspunkt i løbet af deres liv været udsat for forsøg på tvungen sex
 • I et livstidsperspektiv er ca. 16% af ofrene mænd mens 84% af ofrene er kvinder.

Forholdet mellem offer og gerningsperson

Mange forbinder voldtægt med et overgreb begået af en ukendt gerningsperson. Det er dog kun i ca. hvert tredje tilfælde, hvor en kvinde har været udsat for tvangssamleje, at overfaldsmanden er en ukendt person.

I størstedelen af overgrebene kender offer og gerningsperson hinanden, enten som nuværende eller tidligere partner, ven/bekendt eller familiemedlem.

Der er en tydelig sammenhæng mellem, om offeret og gerningspersonen kender hinanden i forvejen, og om man anmelder overgrebet til politiet. Flere anmelder overgrebet, hvis gerningspersonen er en, de ikke kender, end hvis gerningspersonen er en de kender.

Relationen mellem offer og gerningsperson ved voldtægt

Kilde: Offerundersøgelse

Ofrene

Unge under 24 år er mest udsat for tvangssamleje eller forsøg på det.

I Offerundersøgelser spørger man kun kvinder, om de har været udsat. Derfor ved vi ikke meget om mænd som ofre. I en undersøgelse om tvangssamleje i et livstidsperspektiv er det anslået, at størstedelen af ofrene er kvinder (84 pct.) og en mindre del udgør mænd (16 pct.).

I størstedelen af tilfældene var ofrene ikke påvirket af alkohol eller andet, da de blev udsat for tvangssamlejet eller forsøg på det.

I godt halvdelen af tilfældene fik ofrene synlige skader og mærker.

Langt størstedelen af ofrene vurderer, at overgrebet var meget eller ret alvorligt.

Figur: Ofre for voldtægt. Aldersfordeling

Kilde: Offerundersøgelse

Gerningssted

Da mange overgreb bliver begået af en person, som offeret kender i forvejen, især en partner eller ven, er det ikke overraskende, at de fleste overgreb enten sker i offerets eller gerningspersonens hjem.

I alt anslås det, at godt to ud af tre af alle tvangssamlejer finder sted i private hjem. Den typiske gerningssituation er da også enten ’en almindelig dag i et privat hjem’ eller ’i forbindelse med en fest eller bytur’.

Ca. 1-2 ud af 10 af ofrene angiver, at overgrebet fandt sted på et offentligt tilgængeligt sted, som fx en park eller lignende.

Konsekvenser af voldtægt

At blive udsat for voldtægt kan have store konsekvenser for offeret. Man ved, at der er en højere risiko for at opleve et seksuelt overgreb igen, hvis man allerede har oplevet et. Derudover er der psykiske konsekvenser forbundet med seksuelle overgreb.

De mest udbredte konsekvenser blandt teenagere er:

 • Det har påvirket deres forhold til sex
 • De har skammet sig og været flove
 • De har haft sværere ved at stole på andre
 • De har følt sig beskidte
 • Det er gået ud over deres selvværd. 

De fleste overgreb har konsekvenser for ofrene. Derfor skal vi forebygge overgreb så tidligt som muligt.

Hvordan måles omfanget af voldtægter?

Anmeldelsestallet er en måde at måle omfanget af voldtægter på, men da mange voldtægter ikke anmeldes, er anmeldelsesstatistikken en mangelfuld kilde. Når anmeldelsestallene for voldtægt stiger eller falder over tid, er det ikke nødvendigvis fordi det reelle antal voldtægter stiger eller falder.  Ændringerne kan også skyldes, at ofrene er blevet enten ’bedre’ eller ’dårligere’ til at anmelde forbrydelsen. 

For at få et bedre indblik i omfanget af seksuelle overgreb, har man i en offerundersøgelse spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne mellem 16 og 74 år om de har været udsat for forskellige former for kriminalitet. Her undersøger man, hvor mange, der har været udsat for 'tvangssamleje'. I undersøgelsen spørger man på denne måde: "Kan du fortælle mig, om du inden for de seneste fem år har været udsat for, at en mand ved brug af vold eller trusler om vold har forsøgt at tvinge dig til eller rent faktisk har tvunget dig til samleje?" Spørgsmålet stilles kun til kvinder.  

En anden undersøgelse viser omfanget af tvangssamleje i et livstidsperspektiv, hvilket vil sige, at undersøgelsens deltagere svarer på om de nogensinde i deres liv har været udsat for et overgreb. Det betyder, at en svarperson godt kan være 65 år ved svarafgivelse, men har oplevet overgrebet som 14-årig. Her har man spurgt både mænd og kvinder.

Det skal understreges, at tvangssamleje ikke nødvendigvis er det samme som voldtægt i juridisk forstand, da der er tale om en vurdering fra offeret selv om, hvad han eller hun har været udsat for. Når man taler om omfanget af voldtægter, må man derfor skelne mellem tal baseret på en juridisk forståelse af voldtægt (anmeldelsestal og tal over sigtede og dømte personer) og tal fra offerundersøgelser, hvor det omtales som tvangssamleje.

Anmeldelse m.m.

Du kan få mere rådgivning om anmeldelse, lægeundersøgelse og afhøring mv. på anklagemyndighedens hjemmeside.

Jonas Mannov

Analytiker

Kilder

Marie Heinskou m.fl. 2017: Seksuelle krænkelser

Offerundersøgelse 2017

Danmarks Statistik

Rigspolitiets centrale nøgletal.