Fakta om voldtægt

Politiet modtog 1.840 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2023.

Det anslås dog, at mange flere voldtægter finder sted, da en stor del af voldtægterne ikke anmeldes. Resultater fra offerundersøgelsen peger på, at det kun er ca. hver femte voldtægt eller voldtægtsforsøg, som kommer til politiets kendskab.

Da anmeldelsestilbøjeligheden for voldtægt er lav, er mørketallet – dvs. den kriminalitet som ikke registreres hos politiet – stort. Oplysninger om politiregistrerede voldtægter suppleres derfor med undersøgelser om selvrapporteret voldtægt for at belyse omfanget af voldtægt i Danmark bedst muligt.

Tal fra selvrapporteringsundersøgelser

Omfang af voldtægt

  • Det estimeres, at der gennemsnitligt er ca. 15.000 kvinder årligt, som oplever at blive udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg i perioden 2021-2023
  • I 2021-2022 er det 41 pct. af de kvindelige voldtægtsofre, der oplyser at have været udsat for fuldbyrdet voldtægt i en 5-årig periode.
  • 6 pct. af den danske befolkning – både mænd og kvinder – har på et tidspunkt i løbet af deres liv været udsat for tvungen sex
  • 4 pct. af den danske befolkning – både mænd og kvinder – har på et tidspunkt i løbet af deres liv været udsat for forsøg på tvungen sex

Forholdet mellem offer og gerningsperson

Mange forbinder voldtægt med et overgreb begået af en ukendt gerningsperson. I de fleste tilfælde kender offer og gerningsperson dog hinanden. I godt hver fjerde tilfælde er gerningspersonen en nuværende eller tidligere partner, mens offeret i knap halvdelen af tilfældene har en anden relation til gerningspersonen, f.eks. en (tidligere) ven eller familiemedlem.

I perioden 2021-2022 er det i 27 pct. af tilfældene, hvor en kvinde har været udsat for voldtægt, at gerningspersonen er en ukendt person.

Figur: Kvindelige ofre for voldtægt eller forsøg herpå

Fordelt efter offerets kendskab og relation til gerningsperson

Kilde: Offerundersøgelsen 2005-2022

Ofrenes køn og alder

I en undersøgelse om tvangssamleje i et livstidsperspektiv er det anslået, at størstedelen af ofrene er kvinder (84 pct.), mens mænd udgør en mindre andel (16 pct.).

Det er særligt unge kvinder, som er mest udsatte. Af offerundersøgelsen fremgår, at gennemsnitsalderen for kvindelige voldtægtsofre er 24 år i perioden 2021-2022. Det er dog alene 16-74-årige, som indgår i undersøgelsen.

I 2022 blev der registreret 587 anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn under 12 år.

Gerningssted og situation

Da mange voldtægter bliver begået af en person, som offeret kender i forvejen, er det ikke overraskende, at de fleste overgreb finder sted i en privat bolig.

Ifølge offerundersøgelsen er det knap tre fjerdedele af de kvindelige voldtægtsofre, som oplyser, at voldtægten fandt sted i en privat bolig, og samme andel oplyser, at det foregik i ugedagene torsdag-lørdag.

I de fleste tilfælde er offeret og/eller gerningspersonen påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer på gerningstidspunktet. 

Konsekvenser af voldtægt

At blive udsat for voldtægt kan have store konsekvenser for offeret. Man ved, at der er en højere risiko for at opleve et seksuelt overgreb igen, hvis man allerede har oplevet et. Foruden fysiske skader på kroppen kan der være psykiske konsekvenser forbundet med seksuelle overgreb.

De mest udbredte psykiske konsekvenser ved at have været udsat for tvungen sex eller forsøg herpå er:

  • Det har påvirket offerets forhold til sex
  • Offeret har haft sværere ved at stole på andre
  • Offeret har skammet sig og været flov
  • Det er gået ud over offerets selvværd
  • Offeret har følt sig beskidt

Ifølge offerundersøgelsen angiver en tredjedel af de kvindelige voldtægtsofre i 2021-2022, at deres liv ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” er påvirket af hændelsen.

Hvordan måles omfanget af voldtægter?

Når udviklingen i antallet af voldtægter betragtes, er det vigtigt at have lovmæssige ændringer på voldtægtsområdet in mente. Senest den samtykkebaserede lovgivning, som trådte i kraft d. 1. januar 2021, og som medfører, at flere hændelser kan betegnes som voldtægt.

Antallet af anmeldelser er én måde at måle omfanget af voldtægter på. Men da mange voldtægter ikke anmeldes, og mørketallet dermed er stort, er anmeldelsesstatistikken en mangelfuld kilde. Når anmeldelsestallene for voldtægt stiger eller falder over tid, er årsagen ikke nødvendigvis, at det reelle antal voldtægter stiger eller falder. Ændringerne kan også skyldes, at ofrene i større eller mindre grad er tilbøjelige til at anmelde forbrydelsen. 

Offerundersøgelserne kan bidrage til at belyse det reelle antal af voldtægter og voldtægtsforsøg. I disse årlige undersøgelser spørges et repræsentativt udsnit af danskerne mellem 16 og 74 år, om de har været udsat for forskellige former for kriminalitet. I offerundersøgelser er det offerets egen vurdering af, hvad han eller hun har været udsat for, der måles, hvilket ikke nødvendigvis matcher straffeloven 1:1.

Fra 2021 indgår følgende spørgsmål i offerundersøgelsen, hvad angår udsathed for voldtægt eller voldtægtsforsøg: "Har du inden for de seneste 5 år været udsat for voldtægt eller forsøg herpå, dvs. at en person har haft eller har forsøgt at have samleje med dig, uden at du samtykkede heri?"

En anden undersøgelse viser omfanget af tvangssamleje i et livstidsperspektiv, hvilket vil sige, at undersøgelsens deltagere svarer på, om de nogensinde i deres liv har været udsat for et overgreb. Det betyder, at en svarperson godt kan være 65 år ved svarafgivelse, men har oplevet overgrebet som 14-årig. 

Anmeldelse m.m.

Du kan få mere rådgivning om anmeldelse, lægeundersøgelse og afhøring mv. på anklagemyndighedens hjemmeside.

Ingrid Soldal Eriksen
Ingrid Soldal Eriksen
Analytiker

Kilder

Marie Heinskou m.fl. 2017: Seksuelle krænkelser

Offerundersøgelserne 2005-2022

Danmarks Statistik 

Logo for podcasten Forebyg Forbrydelsen!

Podcast om voldtægtsmyter blandt unge

En rapport fra Aarhus Universitet viser, at der blandt unge florerer alvorlige voldtægtsmyter. I dette afsnit taler vi om, hvorfor mytepunktering er et vigtigt redskab til at forebygge voldtægter.

Lyt til afsnittet om voldtægtsmyter blandt unge i din podcast app:

Google
Spotify
Apple

Materialer