Ulovlig billeddeling

Som lærer eller pædagog kan du spille en central rolle i forebyggelsen af ulovlig billeddeling blandt unge. Det kan du ved at tale med de unge om lovgivningen og konsekvenserne ved billeddeling.

Du kan være med til at forebygge og modvirke deling af krænkende billeder eller videoer ved at bidrage til at skabe en god digital adfærd blandt de unge. Det kan du gøre ved at spørge ind til ungdomskulturen på de sociale medier, fx ved at lade dem skrive opgaver, der handler om digital adfærd og vanskeligheder. Derudover er det vigtigt at anerkende, at billeddeling er en del af denne kultur samt nedfælde regler om god digital adfærd sammen med de unge.

Du kan forsøge at guide de unge til at finde deres egne grænser og forstå og respektere andres grænser ved at spørge ind til deres konkrete oplevelser med deling af billeder og videoer. Derudover kan I drøfte lovgivning, rettigheder, etik og konsekvenser af billeddeling i den digitale verden.  

Forældre til teenagere

Forældrene kan spille en stor rolle, når der skal skabes en god digital adfærd blandt de unge. Brug fx forældremøder til at drøfte unges brug af sociale medier samt til at sætte fælles rammer for god digital adfærd. Gode råd til forældrene findes her

Vær særligt opmærksom på unge med grænsesøgende adfærd og vær opmærksom på, at der kan være unge, der står i en særlig udsat position, og som ikke får den nødvendige rådgivning og opbakning hjemmefra. Der kan også være unge med kognitive udfordringer, som kan have brug for ekstra pædagogisk støtte til det digitale liv. Du kan finde inspiration til, hvordan du kan arbejde med målgruppen på Red Barnets hjemmeside.

Hvis du har en konkret sag

Oplever du en sag med deling af seksuelle eller krænkende billeder eller videoer kan du søge rådgivning hos Red Barnets SletDet-rådgivning. Det er væsentligt, at du, inden du involverer de øvrige unge og deres forældre, først tager fat i den eller dem, der bliver udstillet i materialet og deres forældre samt eventuelt en SSP-konsulent og aftaler, hvordan sagen gribes an.

Er du i tvivl om en episode bør føre til en anmeldelse til politiet, kan du drøfte det med den lokale SSP-konsulent. Det er vigtigt, at sagen drøftes i fællesskab, da mange ting kan løses, inden de bliver til et omfattende problem. Deling af seksuelle  eller krænkende billeder og videoer kan give en plet på straffeattesten og børneattesten

Kilder

Red Barnet, Medierådet for Børn og Unge og Center for Digital Pædagogik, SSP samrådet og DKR, Når børn og unge deler intime billeder på nettet. Viden til fagpersoner.

Red Barnet, Fremtidsfabrik, ADHD-foreningen, Center for Digital Pædagogik, Ungdomsringen og Medierådet for Børn og Unge: Er du OK på nettet.   

Undervsiningsministeriet, DCUM, Forebyg og bekæmp deling af krænkende materiale

Red Barnet, Få klar besked om lovgivningen i situationer, hvor dine elever har problemer med online medier

Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik og Børnerådet Digital dialog i skolen

Fem gode råd

  • Send eller del aldrig krænkende billeder
  • Slet krænkende billeder
  • Stop spredning
  • Sig fra!
  • Søg rådgivning

Det er strafbart ...

Blufærdigheds-
krænkelse

§ 232
Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.

Personer under 18 år

§235 
Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af fotografier, film el.lign. af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende samtykker i besiddelsen.

Krænkelse af privatliv

§ 264 d 
Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Stk. 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.

Kilde: Retsinformation