Deling af billeder

Det er ulovligt at dele seksuelle og krænkende billeder eller videoer af andre uden deres samtykke.

Det kan virke som et uskyldigt klik, hvis du videresender eller deler billeder eller videoer, som du har fået sendt af dine venner eller bekendte. Men når du deler krænkende billeder eller videoer af andre, uden at de har givet lov til det, krænkes deres ret til privatliv. Man krænker også deres ret til at bestemme over deres egen krop.

Det kan være ekstremt grænseoverskridende og have vidtrækkende konsekvenser på både kort og lang sigt at få delt et billede eller en video af sig selv i en intim eller krænkende situation. Derudover kan deling eller opbevaring af seksuelle videoer eller billeder resultere i alvorlige straffe – særligt hvis personen på billedet eller videoen er under 18 år. Du kan finde mere om strafferammen nederst på denne side.

Send eller del aldrig krænkende billeder eller videoer uden samtykke

 • Når man ikke klart og tydeligt har givet et andet menneske lov til at dele eller vise et billede eller en video af sig selv, har ingen andre ret til at videredele det. Del eller vis derfor aldrig et billede eller en video, uden at have fået lov til det – heller ikke med dine bedste venner. 
 • Det er ulovligt at dele eller opbevare et billede eller en video af intim karakter af personer under 18 år – også selvom de selv har givet lov til det. Det er dog ikke ulovligt, hvis I er kærester og I begge er over 15 år. Billederne eller videoerne må ikke videresendes til andre, og skal slettes, hvis I slår op. 

Slet det

 • Modtager du et krænkende eller intimt billede eller video, som du ikke har fået lov til at få af den/dem på billedet eller i videoen, skal du slette det med det samme. Det gælder på alle digitale platforme og sociale medier (telefon, computer, Ipad, Icloud, Messenger, Dropbox etc.). Du kan få hjælp hos Red Barnets SletDet-rådgivning
 • Har du tidligere gemt et intimt eller krænkende billede eller video af andre, som du ikke har fået lov til at få og gemme af den/dem, der er på billedet eller videoen, skal du slette det på alle digitale platforme og sociale medier (telefon, computer, Ipad, icloud, Messenger, Dropbox etc.)
 • Hvis du har fået lov til at få og gemme et billede eller video af intim karakter af dem/den, der er på billedet eller videoen og personen/personerne er under 18 år, skal du slette det alligevel.

Stop spredningen 

 • Er du kommet til at dele et seksuelt eller krænkende billede eller en video, som du ikke har fået lov til at dele, skal du kontakte dem, du har sendt til og sige, at det var en fejl, og at de skal slette billedet eller videoen med det samme. Hvis du ikke har lyst til at sige det selv til personen, kan du få hjælp til, hvordan du skal håndtere situationen hos Red Barnets SletDet-rådgivning 
 • Hvis du har lagt et seksuelt eller krænkende billede eller en video på nettet af andre, så skriv til dem, der styrer hjemmesiden, at billedet skal fjernes. På Facebook, Instagram og TikTok kan man blokere indhold og anmelde det. Du kan få hjælp via SletDet.

Sig det!

 • Hvis du er vidne til, at andre videresender seksuelle eller krænkende billeder eller videoer uden de har fået lov til det, kan du gøre en stor forskel ved at sige det højt. Du kan fx sige til den, der har videresendt materialet, at det er ulovligt. Du kan også sige det til en voksen du er tryg ved, søge hjælp hos en anonym rådgivningstjeneste eller tale med den, der er på billedet og høre, hvad vedkommende har brug for.

Søg rådgivning 

 • Tal med en voksen, du stoler på, hvis du oplever, at der bliver delt seksuelle eller krænkende billeder eller videoer af dig selv eller andre, eller hvis du selv er kommet til at dele. Du kan også kontakte Red Barnets SletDet-rådgivning og få anonym rådgivning om, hvad du skal gøre.
 • Hvis du ufrivilligt har fået delt et billede af dig selv og vil melde det til politiet er det en god ide at kunne dokumentere den ulovlige deling - tag fx et screenshot af delingen. Du kan også kontakte Red Barnets SletDet-Rådgivning og få hjælp til at få fjernet indholdet og anmelde det. 

Til forældre

Det er en del af ungdomskulturen i dag at dele billeder og videoer. Men du har som forælder ansvar for, at dit barn bliver godt rustet til at navigere fornuftigt i den digitale verden. Det kan du bl.a. gøre ved, at:

 • lære dit barn at reflektere over, italesætte og respektere grænser og rettigheder - både egne og andres
 • tale med dit barn om de konsekvenser, der kan være af deling af krænkende billeder og videoer
 • opfordre dit barn til at sige aktivt fra og til at tale med dig eller en anden fortrolig voksen, hvis de får kendskab til deling af krænkende materiale
 • gøre dit barn opmærksom på, at der ikke er nogen garanti for, at noget forbliver privat, når det først er sendt ud, men at man har krav på, at andre spørger om lov til at dele et billede eller en video
 • gøre dit barn opmærksom på, at man ikke selv må dele billeder eller videoer af andre uden at have fået personligt og klart samtykke – ikke engang med sine bedste venner. Det kan være strafbart.

Du kan finde inspiration til, hvordan du kan tale med dit barn om seksualitet og grænser på nettet her.

Undersøgelse af ulovlig billeddeling blandt børn og unge

Heldigvis deler langt de fleste unge ikke seksuelle billeder af hinanden uden samtykke.

Tal fra Ungeprofilundersøgelsen 2021 viser, at

 • 2,4 % af eleverne i 7.-9. klasse angiver, at have delt et seksuelt billede af andre uden samtykke indenfor det sidste år. Det svarer til cirka 1 ud af 40.
 • 5,1 % af eleverne angiver, at andre har delt et seksuelt billede af dem uden samtykke indenfor det sidste år. Det svarer til cirka 1 ud af 20.
 • 10 % af eleverne angiver, at de indenfor det sidste år har modtaget et seksuelt billede af andre, delt uden samtykke . Det svarer til 1 ud af 10.

Selvom det langt fra er normen at dele seksuelle billeder uden samtykke, peger tallene på, at en stor del af de unge i folkeskolens udskoling har haft billeddeling inde på livet – enten fordi de selv har modtaget, delt eller fået delt billeder uden samtykke – eller fordi de kender nogle, der har.

Spørgsmål 1

Har du indenfor de sidste 12 måneder delt et seksuelt billede/video af andre, fx i undertøj eller nøgen, hvor du ikke havde fået lov til det?

Spørgsmål 2

Har du indenfor de sidste 12 måneder oplevet, at andre har delt et seksuelt billede/video af dig, fx i undertøj eller nøgen, hvor du ikke havde givet lov til det?

Spørgsmål 3

Har du indenfor de sidste 12 måneder modtaget et seksuelt billede/video af andre, fx i undertøj eller nøgen, hvor personen ikke selv havde givet lov til det? 

Spørgsmål 4

 Du har modtaget et seksuelt billede/video af andre, fx i undertøj eller nøgen, hvor personen ikke selv have givet lov. Hvad gjorde du? *

Tallene i Ungeprofilundersøgelsen er ikke repræsentative, men baseret på et stort antal besvarelser. 

*Spørgsmålet er kun blevet stillet til personer, der har svaret ”ja” til spørgsmålet ”Har du indenfor de sidste 12 måneder modtaget et seksuelt billede/video af andre, fx i undertøj eller nøgen, hvor personen ikke selv havde givet lov til det?”. Det er derfor baseret på et lavere antal besvarelser.

Sarah Løvschall Jørgensen
Sarah Løvschall Jørgensen
Fuldmægtig

Kilder

Red Barnet, Medierådet for Børn og Unge og Center for Digital Pædagogik, SSP samrådet og DKR, Når børn og unge deler intime billeder på nettet. Nøgen på nettet - viden til fagpersoner.

Red Barnet, Fremtidsfabrik, ADHD-foreningen, Center for Digital Pædagogik, Ungdomsringen og Medierådet for Børn og Unge: Er du OK på nettet.   

Undervsiningsministeriet, DCUM, Forebyg og bekæmp deling af krænkende materiale

Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik og Børnerådet Digital dialog i skolen

Tallene i afsnittet 'Undersøgelse af ulovlig billeddeling blandt børn og unge' stammer fra Foreningen BørnUngeLiv, der står bag Ungeprofilundersøgelsen 2023. 

Fem råd

 • Send eller del aldrig krænkende billeder eller videoer uden samtykke
 • Slet krænkende billeder
 • Stop spredning
 • Sig det!
 • Søg rådgivning
Paragraf

Det er strafbart

Blufærdigheds-
krænkelse

§ 232
Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.

Personer under 18 år

§235 
Den, som udbreder seksuelt materiale såsom fotografier, film, andre visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med seksuelt materiale såsom fotografier, film, andre visuelle gengivelser el.lign. af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. 

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse seksuelt materiale af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende samtykker i besiddelsen.

Krænkelse af privatliv

§ 264 d
Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Stk. 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.

Kilde: Retsinformation

Offer eller pårørende

Anonym rådgivning

Til forældre

Er dit barn udsat for ufrivillig billeddeling

 1. Vær rolig - nedton katastrofestemning og stil konkrete spørgsmål for at forstå omstændighederne omkring billeddelingen
 2. Støt den unge og undgå sætninger som 'det kunne du jo have tænkt dig til'. Den unge har brug for hjælp, ikke en moralsk opsang
 3. Hjælp den/de unge med at få slettet så mange kopier som muligt. Tilbyd at kontakte kammerater og sociale medier. Det skal helst gå lidt hurtigt
 4. Søg rådgivning, hvis du er i tvivl. Red Barnet tilbyder hjælp på 29 27 01 01
 5. Tal med den/de unge om rettigheder, skyld og skam. Giv dem ord til at bearbejde oplevelsen, og følg også op efter længere tid

 Kilde: Red Barnet