Lov om ændring af lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v.

19-06-2023

Høring over forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indførelse af fodlænke- og udslusningsordning på Færøerne)

Ved en mail af den 23. maj 2023 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd (DKR) om eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indførelse af fodlænke- og udslusningsordning på Færøerne)

I den anledning skal DKR oplyse, at vi er et uafhængigt sagkyndigt råd, og vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

DKR hilser det velkomment, at man med lovforslaget ønsker at indføre en fodlænke- og udslusningsordning på Færøerne, som svarer til ordningen i Danmark, med ændringer, som de lokale forhold på Færøerne tilsiger.

En dansk effektevaluering fra 2011, Afsoning i hjemmet. En effektevaluering af fodlænkeordningen, har vist, at for unge under 25 år medfører afsoning i hjemmet en lavere risiko for recidiv end afsoning i fængslet - både i forhold til den generelle recidivrisiko og i forhold til risikoen for at begå grovere/alvorligere kriminalitet.

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen

Sekretariatschef, Det Kriminalpræventive Råd

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef