Regulering af sociale medier

21-01-2022

Høringssvar – Forslag til Lov om regulering af sociale medier

Ved en mail af den 20. december 2021 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

DKR skal først og fremmest erklære sig enig i, at der er behov for en tidssvarende lovgivning på området, så indholdsmoderationen på sociale medier ikke primært baserer sig på tjenesteudbydernes frivillige foranstaltninger.

Vi deler regeringens opfattelse af, at der er et klart behov for at pålægge de sociale medier et større ansvar for at stoppe spredningen af ulovligt og skadeligt indhold på deres platforme og øge gennemsigtigheden.

Jo længere tid krænkende materiale ligger på internettet, desto større risiko er der for, at det bliver delt til skade for ofrene, og at antallet af gerningspersoner øges. Derfor er det vigtigt, at de sociale medier nu, som udgangspunkt, bliver forpligtet til at fjerne ulovligt indhold senest 24 timer efter anmeldelsen er modtaget.

Det er vores opfattelse, at dette er et vigtigt bidrag til at forebygge digitale krænkelser. Der skal dog afsættes de fornødne ressourcer hos de offentlige myndigheder, herunder politiet, til opfølgning, efterforskning og retsforfølgelse.

Reguleringen af sociale mediers indholdsmoderation og gennemsigtighed er et godt skridt på vejen mod en tryggere kultur på nettet. DKR skal også pege på vigtigheden af, at den lovmæssige regulering suppleres af forebyggelsestiltag, der retter sig mod brugerne af platformene, særligt børn og unge.

Vi ved fra det fysiske miljø, at tilskuere kan forebygge kriminalitet. Det samme synes at gøre sig gældende på nettet. Derfor anbefaler DKR, at man arbejder for at aktivere tilskuere til digitale krænkelser.

Forskning peger på, at unge ofte undlader at handle på digitale krænkelser, fordi de har svært ved at vurdere situationens alvor. Når de sociale medier nu forpligtes til at tage større ansvar for at handle på de anmeldelser, de modtager, er det vigtigt, at de unge kan vurdere, hvornår indhold bør anmeldes. De bør derfor i højere grad rustes til at identificere digitale krænkelser og have konkrete redskaber til, hvordan de skal handle, når de er vidne til digitale krænkelser.

Derfor anbefaler DKR, at man allerede fra 0. klasse prioriterer undervisning, der forebygger digitale krænkelser, og at undervisning i grænser, normer og adfærd på nettet fortsætter gennem hele skolegangen. Det kræver også, at undervisere og skoleledere uddannes i at forebygge og håndtere digitale krænkelser.

Samtidig skal det understreges, at det er mindst lige så vigtigt, at de sociale medier udvikler tekniske løsninger til at blokere for offentliggørelsen af åbenlyst ulovligt indhold, således at ansvaret for at identificere skadeligt indhold ikke primært ligger hos brugerne, herunder børn og unge. Tekniske løsninger kan derudover være ressourcebesparende for såvel tjenesteudbyderen som offentlige myndigheder.

Venlig hilsen

Tania Schimmel
Forebyggelseschef

Tania Schimmel
Forebyggelseschef