Baggrundsviden og tal

Langt de fleste unge begår ikke kriminalitet.

I de senere år er ungdomskriminaliteten faldet markant i Danmark og i mange andre vestlige lande. Størstedelen af danske unge begår ikke kriminalitet i ungdomsårene. 

Faldet i ungdomskriminalitet ses både af den politiregistrerede kriminalitet og af selvrapporteringsundersøgelser.

Børne- og ungdomskriminalitet er halveret de seneste 15 år, hvis man ser på den politiregistrerede kriminalitet. Nedenstående figurer viser udviklingen fordelt på alder.

Kilde: Justitsministeriet

Kriminalitetsfaldet gælder både mere og mindre alvorlig kriminalitet.

Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge

Der kan være mange årsager til at unge begår kriminalitet. For nogle unge kan det handle om spænding, en måde at være sammen med venner på, og for andre om at få adgang til materielle goder eller en konsekvens af mistrivsel og andre personlige forhold. 

Forebyggelse af ungdomskriminalitet kan sigte mod forskellige forhold i den unges liv og det omkringliggende samfund: 

  • Individuelle forhold, fx den unges grad af selvkontrol.
  • Familie- og opvækstforhold, fx forældres opdragelsestilgang og den generelle trivsel i familien.
  • Skoleforhold, fx trivsel og faglige kundskaber.
  • Sociale relationer og livsstilsforhold, fx normer og værdier i en vennegruppe og alkoholkultur.
  • Situationelle forhold. Mulighederne for at begå kriminalitet, fx sikkerhedsforanstaltninger i butikker og social kontrol i samfundet.

Materialer

Kriminalitet og forebyggelse

Begreber og metoder der er gode at kende, når man skal arbejde med kriminalitetsforebyggelse.

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Kilder

Justitsministeriets Forskningskontor 2016: Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006 – 2015

SFI 2016: På vej mod ungdomskriminalitet

Thomsen og Demant 2016: "Kriminalitet og Risikoadfærd" i Ungeprofilundersøgelsen 2015

Flemming Balvig 2011: Lovlydig ungdom.