PSP-samarbejde

Socialt udsatte og psykisk syge kan være en vanskelig gruppe at nå for de enkelte myndigheder. Med et godt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri kan man forbedre effekten af det forebyggende arbejde.

Idéen med PSP-samarbejdet er at skabe et forum, hvor deltagerne kan koordinere indsatsen overfor særligt udsatte og psykisk syge borgere, der er i risiko for at havne i et tomrum mellem forskellige myndigheders ansvarsområder, og at de dermed ikke får den nødvendige støtte.

Helt centralt i samarbejdet er koordinering omkring konkrete enkeltsager, hvor de deltagende myndigheder aftaler, hvem der har ansvaret for borgerens forløb. Derudover skaber PSP grobund for mere erfaringsudveksling og dannelsen af nye, konstruktive samarbejdsrelationer myndighederne imellem.

PSP's målgruppe

En sag vil ofte blive bragt op i PSP-regi, hvis den myndighed, der kender sagen, ikke føler sig klædt på til at løse opgaven alene og samtidig finder det påkrævet at borgeren får hjælp. Det er også et gennemgående træk ved mange PSP-sager, at der er tale om borgere, som har flere forskellige problemer og mangler ressourcer til at samarbejde om at forbedre deres egen situation.

Målgruppen for PSP-samarbejdet er ofte mennesker med et eller flere af disse karakteristika:

  • Truende adfærd
  • Voldsomt udadreagerende adfærd
  • Til fare for sig selv eller andre
  • Har børn/familie, der skal have hjælp
  • Er ude i kriminalitet
  • Erkender ikke egen sygdom/sociale situation
  • Er i risiko for at miste bolig eller andet eksistensgrundlag, hvis ingen griber ind
  • 3. person klager over vedkommende
  • 'Usynlig' og i fare for at gå til grunde i egen lejlighed
  • Karakteriseret ved flere samtidige problemstillinger.

Lokalrådets rolle

For at opnå en så effektiv organisation som muligt kan PSP-opgaven på lokalt styringsniveau med fordel indgå i den eksisterende lokalrådsstruktur. En model kunne være, at lokalrådet får en PSP-repræsentant for regionen og derefter fungerer som lokal PSP-styregruppe. Den lokale PSP-styregruppe kan også etableres i samarbejde mellem flere lokalråd. Det kan være relevant, hvis flere mindre kommuner har sammenfaldende strukturer og forventninger til samarbejdet.

PSP på Frederiksberg

Idéen om PSP-samarbejdet opstod på Frederiksberg i 2004. Her har man nedsat en styregruppe og en operativgruppe. Styregruppen består af en politiinspektør fra Københavns Politi, socialdirektøren i Frederiksberg Kommune og en overlæge fra psykiatrisk afdeling. Herudover deltager socialpsykiatrikonsulenten som ligeledes er bindeled til og sekretær for operativgruppen.

Operativgruppen består af tre personer fra hver sektor: politi, socialforvaltning og psykiatrisk afdeling. De tre personer er valgt ud fra deres ønske om at være med til at arbejde for at forbedre samarbejdet imellem sektorerne og ud fra hver enkelt deltagers kendskab til fokusområdet: borgere med psykisk sygdom, sociale problemer og en kriminalitetstruende adfærd.

Det er aftalt, at operativgruppens medlemmer mødes en gang om måneden på en bestemt ugedag (tredje onsdag i måneden) på det tidspunkt. Mødestedet går på skift mellem organisationerne, således at alle ser hinandens arbejdspladser og på den måde også får et kendskab til de fysiske rammer for det arbejde, gruppens medlemmer udfører i hver deres sektor.
 

Materialer

Tine Fuglsang
Analytiker

Kilder

SFI 2011

Kongsrud, L, Sestoft, D. & Rasmussen m.fl. 2008: PSP cooperation in Frederiksberg. Police - Social Services - Psychiatry, a sectoral cooperation