Kreds- og lokalråd

Kreds- og lokalrådene er omdrejningspunkterne i det lokale kriminalitetsforebyggende arbejde.

Forebyggelse af kriminalitet er en opgave for alle, både offentlige myndigheder, private virksomheder og borgere. Den mest effektive forebyggelse sker i et tæt samarbejde mellem mange aktører i samfundet, bl.a. skoler, socialforvaltninger, teknik- og miljøforvaltninger, det psykiatriske system, kriminalforsorgen, politi, forældre, bolig-, grundejer- og idrætsforeninger, klubber mv.

I landets 12 politikredse er der et kredsråd, og i alle kommunerne er der lokalråd. Kreds- og lokalråd har det overordnede ansvar for det lokale kriminalitetsforebyggende samarbejde.

Rådenes hovedopgave

Kreds- og lokalrådenes hovedopgave er at give borgerne en oplevelse af tryghed og sikkerhed og at forebygge kriminalitet. I forhold til det kriminalpræventive arbejde, kan dette gøres ved at

 • varetage det overordnede ansvar for det lokale samarbejde og forebyggelsen, herunder kriminalitetsforebyggelse
 • tænke kriminalitetsforebyggelse meget bredt
 • aktivere lokalsamfundet og borgerne mere i det kriminalitetsforebyggende arbejde
 • arbejde tværfagligt og tværsektorielt
 • holde sig opdateret om udviklingen i kriminaliteten, de lokale sociale og uddannelsesmæssige forhold mv., og forholde sig konstruktivt til det.


Kredsrådet

Kredsrådet består af politidirektøren og samtlige borgmestre i politikredsen, der sammen udgør det politiske og strategiske niveau i det kriminalitetsforebyggende samarbejde. Politidirektøren er formand for kredsrådet. I kredsrådet har borgmestrene udstrakt mulighed for at påvirke politiets virksomhed, ligesom politiet har mulighed for at påvirke den kommunale indsats.

Andre samarbejdspartnere kan inviteres til at deltage på møderne i kredsrådet, fx Kriminalforsorgen, regionens sundheds- og psykiatrichef, SSP-Samrådets repræsentant i kredsen mv.

Kredsrådet udarbejder strategiske mål og prioriteringer samt rammer og retningslinjer for indsatsområder. Kredsrådet drøfter også spørgsmål om politiets indsatser i politikredsen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Udover dette skal kredsrådet bl.a.:

 • virke for at etablere et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og hver kommune i politikredsen, herunder også inddragelse af skoler og sociale myndigheder
 • udarbejde en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer mv. i politikredsen. Samarbejdsplanen skal offentliggøres.

Kredsrådet kan være med til at sikre

 • et gensidigt forpligtende partnerskab med de myndigheder, organisationer og institutioner, der skal løse opgaverne
 • en systematisk og helhedsorienteret tilgang til det kriminalitetsforebyggende samarbejde
 • udbygning af det kriminalitetsforebyggende samarbejde, så det dækker alle alders- og persongrupper og kriminalitetstyper, dvs. forebyggelse ud fra et 'vugge til grav' princip
 • at andre parter end politiet og kommunerne inddrages i kriminalitetsforebyggelsen.

Lokalrådet

I lokalrådet sidder repræsentanter fra det lokale politi, kommunen og det øvrige lokalsamfund, fx ældrerådet, grundejerforeninger, idrætsorganisationer og handelsstandsforeningen.

Formand og mødeleder for lokalrådets arbejde vil som regel være en repræsentant for chefniveauet i politiet. Arbejdet i lokalrådet er et ligeværdigt samarbejde mellem politi og kommune.

Lokalrådet skal skabe sammenhæng mellem kredsrådet på den ene side, og SSP-samarbejdet, klubber, foreninger, borgergrupper m.fl. på den anden side. Lokalrådet kan igangsætte forebyggende og tryghedsskabende aktiviteter.

Lokalrådet skal sørge for, at kredsrådets strategiske mål og prioriteringer mv. bliver kommunikeret ud, og sikre, at informationer om udviklingen i kriminaliteten i lokalområdet bliver bragt tilbage til kredsrådet.

Lokalrådet har det overordnede ansvar for at tilrettelægge det kriminalpræventive samarbejde i lokalrådets område, og har til opgave at

 • udmønte de beslutninger, som er truffet i kredsrådet
 • sikre, at informationer om udviklingen i kriminaliteten i lokalområdet bliver bragt tilbage til kredsrådet
 • sikre, at den praksis, der udføres på det kriminalpræventive område, er i overensstemmelse med de udmeldte politiker, såsom kommunens sammenhængende børnepolitik, misbrugspolitik, sundhedspolitik mv.

Sekretariatsfunktioner

Nogle steder har man oprettet sekretariatsfunktioner hos politiet og kommunen. Sekretariaterne arbejder med videnkoordinering og formidling, herunder initiering af best practice.

I de politikredse, hvor der er oprettet en sekretariatsfunktion, servicerer sekretariatet både kredsrådet og lokalrådene i kredsen, og medvirker fx til at afholde tematiserede lokalrådskonferencer.

Materialer