Udvisning for vanvidskørsel

Høringssvar: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.)

Ved en mail af den 10. februar 2021 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger. I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Først og fremmest skal DKR understrege, at vanvidskørsel er uacceptabelt og skal straffes derefter.

Regeringen lægger med dette lovforslag op til, at udlændinge, for overtrædelser af særlovgivningen og uagtsomme strafbestemmelser, skal kunne udvises uden at tage hensyn til varigheden af udlændingens ophold i Danmark og tilknytningen til Danmark.

Det er et voldsomt indgribende tiltag, der udelukkende retter sig mod udlændinge. Ved at forskelsbehandle udlændinge, der har haft et langt og fast ophold i Danmark og dermed på mange måder kan sidestilles med danske statsborgere, risikerer man, at en større gruppe borgere i Danmark oplever sig ekskluderet fra samfundet. De kan dermed føle sig som ’andenrangsborgere’.

Alle har brug for at høre til. Hvis man ikke oplever sig som en del af det etablerede fællesskab, kan det være en medvirkende årsag til, at man søger relationer i uhensigtsmæssige fællesskaber. Derfor er den forskelsbehandling, som loven lægger op til, problematisk fra en kriminalitetsforebyggelsesvinkel.

Den 9. marts 2021

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef